Diensten - 255193-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-255193

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-203101)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_72858615
Postadres: Könyves Kálmán körút 54–60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Borbély Tünde
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Telefoon: +36 305978532
Fax: +36 15118534

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése

Referentienummer: EKR000119142020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A MÁV-START Zrt. JBI és TSZVI telephelyeken keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése vállalkozási keretszerződés keretében II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, az alábbi részekben:

I. rész: Keleti Régió

Tájékoztató mennyiség: 177 040 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése

II. rész: Közép Régió

Tájékoztató mennyiség: 168 385 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése

III. rész: Nyugati Régió

Tájékoztató mennyiség: 120 355 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-203101

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 52.§ (4) bekezdés értelmében meghosszabbítja tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők által érkezett kiegészítő tájékoztató kérdéseket nem tudja a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben előírt határidőben megválaszolni.