Diensten - 255196-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 105-255196

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 036-086085)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AENA, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A-86212420
Postadres: C/ Peonías, 12, Registro General
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Contratación
E-mail: tramitacion_expedientes@aena.es
Telefoon: +34 913212710
Fax: +34 913212712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aena.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ATDOCV. Adecuación del área de movimiento (Aeropuerto de Asturias)

Referentienummer: DIN-774/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ATDOCV. Adecuación del área de movimiento (Aeropuerto de Asturias).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 036-086085

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Se reanuda la licitación siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 18.6.2020 a las 13.30 horas.