Diensten - 255203-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Opknappen van passagierswagons

2020/S 105-255203

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 081-192225)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: České dráhy, a.s.
Nationaal identificatienummer: 70994226
Postadres: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 15
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Denisa Fekete
E-mail: Fekete@gr.cd.cz
Telefoon: +420 602315778

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50224200 Opknappen van passagierswagons
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee (č. 61 54 70-71 001-8, 61 54 70-71 002-6, 61 54 70-71 003-4, 61 54 70-71 004-2, 61 54 70-71 005-9, 61 54 70-71 006-7, 61 54 70-71 007-5, 61 54 70-71 008-3, 61 54 70-71 009-1) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“), včetně vyhotovení a předání Objednateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře technických podmínek dle přílohy č. 4 vyhlášky MD ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění a včetně obstarání a předání Objednateli všech potřebných dokladů (tj. všech potřebných povolení, schválení a souhlasů), které umožní Objednateli řádně a bez omezení provozovat a používat modernizované lůžkové vozy na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách jak v České republice, tak i ve Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-192225

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: