Diensten - 255217-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Barcelona: Barbeheer

2020/S 105-255217

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Barcelona — Distrito de Gracia
Nationaal identificatienummer: P0801900B
Postadres: C/ Francisco Giner, 46
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08012
Land: Spanje
Contactpersoon: Josep Ribas i Garriga
E-mail: contractaciogracia@bcn.cat
Telefoon: +34 932916629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant

Adres van het kopersprofiel: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestión y explotación del servicio del bar-cafetería del Centro Cívico de La Sedeta, con contratación reservada

Referentienummer: 20C00008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55410000 Barbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestión y explotación del servicio del bar-cafetería del Centro Cívico de La Sedeta, con contratación reservada para la inserción de colectivos con discapacidad, trastorno mental y exclusión social, así como la cesión del uso de los bienes de dominio público.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 686 600.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

C/ Sicilia, 321, Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La concesión tiene por objeto la gestión y explotación del servicio del bar-cafetería del Centro Cívico de La Sedeta, con contratación reservada para la inserción de colectivos con discapacidad, trastorno mental y exclusión social, así como la cesión del uso de los bienes de dominio público.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Cláusula 7 Requisitos de capacidad y solvencia económica y técnica del PCAP.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans, Occitaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Barcelona — Distrito de Gracia
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020