Diensten - 255223-2020

02/06/2020    S105

Česko-Praha: Sbírání odpadních vod

2020/S 105-255223

Oznámení o výsledku koncesního řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obec Chrášťany
Národní identifikační číslo: 00241288
Poštovní adresa: Plzeňská 28
Obec: Praha západ
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 252 19
Země: Česko
Kontaktní osoba: Elcos group, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA, Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Tomáš Hejl
E-mail: verejne.zakazky@elcos.cz
Tel.: +420 257095479

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.chrastanyuprahy.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chrastany-2

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chrášťany

II.1.2)Hlavní kód CPV
90410000 Sbírání odpadních vod
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky - koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 21 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 21 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Chrášťany u Prahy

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky - koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě níže popsaných kritérií:
  • Kritérium: Soutěžní cena (Výše vodného a stočného v CZK/m3 bez nájemného a bez DPH
  • Kritérium: Doba v hodinách na zahájení prací na odstranění poruchy nebo havárie
II.2.7)Doba trvání koncese
Doba trvání v měsících: 120
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Koncesní řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení
IV.1.11)Základní charakteristika zadávacího řízení:
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 198-482441

Oddíl V: Udělení koncese

Název:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chrášťany

Koncese/část je udělena: ano
V.2)Udělení koncese
V.2.1)Datum vydání rozhodnutí o udělení koncese:
13/02/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa koncesionáře
Úřední název: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Národní identifikační číslo: 46356975
Poštovní adresa: Mostníkovská 255/3
Obec: Beroun
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 266 01
Země: Česko
E-mail: vakberoun@vakberoun.cz
Koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Informace o hodnotě koncese a o hlavních finančních podmínkách (bez DPH)
Celková hodnota koncese/části: 21 000 000.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
Tel.: +420 542167111
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020