Diensten - 255223-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Rioolwaterverwijderingsdiensten

2020/S 105-255223

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obec Chrášťany
Nationaal identificatienummer: 00241288
Postadres: Plzeňská 28
Plaats: Praha západ
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 252 19
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Elcos group, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA, Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Tomáš Hejl
E-mail: verejne.zakazky@elcos.cz
Telefoon: +420 257095479

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chrastanyuprahy.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chrastany-2

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chrášťany

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90410000 Rioolwaterverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ02 Střední Čechy
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Soutěžní cena (Výše vodného a stočného v CZK/m3 bez nájemného a bez DPH
  • Criterium: Doba v hodinách na zahájení prací na odstranění poruchy nebo havárie
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 120

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chrášťany

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
13/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Nationaal identificatienummer: 46356975
Postadres: Mostníkovská 255/3
Plaats: Beroun
NUTS-code: CZ02 Střední Čechy
Postcode: 266 01
Land: Tsjechië
E-mail: vakberoun@vakberoun.cz
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 21 000 000.00 CZK