Diensten - 255225-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Úvaly: Vakantiecentra

2020/S 105-255225

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Úvaly
Nationaal identificatienummer: 00240931
Postadres: Arnošta z Pardubic 95
Plaats: Úvaly
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 250 82
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
E-mail: zabrodska@akzr.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mestouvaly.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240931

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Město Úvaly - Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55241000 Vakantiecentra
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 600 100.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Výše Pachtovného za celou dobu trvání Smlouvy (bez DPH) (85 %)
  • Criterium: Rozložení úhrady Pachtovného po dobu trvání Smlouvy (15 %)
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/06/2020
Einde: 31/12/2029

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
07/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: BS Property, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27886824
Postadres: Cukrovarská 957/21b
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 196 00
Land: Tsjechië
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 6 600 100.00 CZK