Diensten - 255228-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Leipzig: Openbaar vervoersdiensten per spoor

2020/S 105-255228

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

Rechtsgrond:
Verordening (EG) nr. 1370/2007

Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL)
Postadres: Emilienstraße 15
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED SACHSEN
Postcode: 04107
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Oliver Mietzsch
E-mail: mietzsch@zvnl.de
Telefoon: +49 341-225860
Fax: +49 341-2258629
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zvnl.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPNV-Leistungen MDSB 2025+

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60210000 Openbaar vervoersdiensten per spoor
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Gebieden waar de openbare vervoersdiensten worden verleend:
Spoorwegvervoerdiensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5 Leipzig
II.2.7)Beoogde aanvangsdatum en looptijd van de opdracht
Aanvang: 14/12/2025
Looptijd in maanden: 144

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Mededingingsprocedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020