Werken - 255234-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Polen-Warschau: Demontagewerkzaamheden

2020/S 105-255234

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerstwo Obrony Narodowej
Postadres: al. Niepodległości 218
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-911
Land: Polen
E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
Fax: +48 261840642

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45111300 Demontagewerkzaamheden, 45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden, 45421000 Bouwtimmerwerk, 45216200 Bouwen van militaire gebouwen en installaties, 45310000 Aanleg van elektriciteit, 45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings, 45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden, 45315100 Elektrotechnische installatiewerken, 45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation, 45312310 Installatie van bliksembeveiliging, 45314310 Leggen van kabels, 45312100 Installeren van brandalarmsystemen, 45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning, 45331210 Installeren van ventilatiesystemen

Beschrijving
Demontagewerkzaamheden .
Revisie- en opknapwerkzaamheden .
Bouwtimmerwerk .
Bouwen van militaire gebouwen en installaties .
Aanleg van elektriciteit .
Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings .
Overige elektrische installatiewerkzaamheden .
Elektrotechnische installatiewerken .
Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation .
Installatie van bliksembeveiliging .
Leggen van kabels .
Installeren van brandalarmsystemen .
Installeren van ventilatie en airconditioning .
Installeren van ventilatiesystemen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.6.2020 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.