Lieferungen - 255237-2020

Kompaktansicht anzeigen

02/06/2020    S105

Polska-Gdynia: Miny morskie

2020/S 105-255237

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa 4026
Krajowy numer identyfikacyjny: 9581604772
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Olszewska
E-mail: 4026.zamowienia@ron.mil.pl
Faks: +48 261266669

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: https://formoza.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Adres profilu nabywcy: https://formoza.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa min morskich.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia, ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1

Kod NUTS PL POLSKA,PL633 Trójmiejski

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa min morskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 9, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz zgodnie z art. 8 ust. 2a) ustawy złożą oświadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazanych przez Zamawiającego w toku postępowania.
Opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy nienoszący śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania, posiadający gwarancję. Za towar fabrycznie nowy Zamawiający uznaje produkt nienoszący znamion użytkowania, śladów uszkodzeń zewnętrznych, śladów modyfikacji i wymiany jakichkolwiek elementów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35332200 Miny morskie

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 euro, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt. 5) ustawy Pzp, ani zamówień dodatkowych o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt. 4) ustawy Pzp.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego minimalnego do ilości maksymalnych. Szczegółowy opis ilości jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia. Przekazany Wykonawcom zakwalifikowanym do drugiego etapu postępowania, którzy złażą oświadczenie o zachowaniu poufnego charakteru zamówienia. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji” od posiadanych środków finansowych i zwiększonych potrzeb Zamawiającego w stosunku do prognozowanych ilości określonych w zamówieniu podstawowym. „Prawo opcji” obejmować będzie zwiększenie ilości asortymentu w uzasadnionych przypadkach. O skorzystaniu z „Prawa opcji” Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 30 dni od udzielenia zamówienia.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2020. Zakończenie 15.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Od Wykonawców składających ofertę (zaproszonych do składania ofert) Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 60.000.00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
24.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
24.2. Wszystkie rozliczenia finansowe i płatnicze związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).
24.3.Istotne postanowienia umowy, które ze względu na poufny charakter informacji zostaną przekazane wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zostaną przekazane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu wskazanego przez wykonawcę e-mail.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.6 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.5 (dotyczy również spółek cywilnych) zobowiązani są przedłożyć:
6.6.1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6.6.2) wykaz podmiotów (partnerów) zawierających umowę konsorcjum (w przypadku spółki cywilnej – wykaz wspólników);
6.6.3) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz za wszelkie wynikłe z tego szkody (nie dotyczy spółek cywilnych, które ponoszą solidarną odpowiedzialność z mocy ustawy);
6.6.4) umowę konsorcjum – przed podpisaniem umowy;
6.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 6.6.1) powinno wyraźnie wskazywać:
a) postępowanie, którego dotyczy,
b) podmioty wspólnie występujące,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
6.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 6.6.1) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.9. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.10 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy o których mowa w 6.5.muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 – osobno każdy z Wykonawców lub wspólnie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w pkt. 7.1.8 oraz pkt. 7.1.9 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2, pkt. 7.1.3. oraz pkt. 7.1.5 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.12 Wniosek oraz wszystkie złożone z nim dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
6.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
Przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego, będzie podlegał odbiorowi wojskowemu, prowadzonemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, które przeprowadzi nadzorowanie czynności, realizowanych przez Wykonawcę (dostawcę) w oparciu o wymagania zawarte w umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi PN-EN ISO 9001:2015 lub natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP 2110 wydanie D wersja 1 lub dokumentami równoważnymi w danym zakresie.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1 nie podlegają wykluczeniu,
6.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Aktualna koncesja MSWiA w zakresie wytwarzania lub obrotu, wydana na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. jedn. Dz. U. Nr 2019, poz. 1214 ze zm.) lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający,
Że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w ww. zakresie.
Przedmiot zamówienia ujęty jest w część III - RODZAJE BRONI I AMUNICJI - BA ust. 29 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji.
6.2 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1, art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt a), art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt b), art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt c) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, 1600),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz.769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2;
4) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których mowa w pkt. 6.4;
7) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
8) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
9) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344).
6.3 Zamawiający, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia oraz inne dokumenty, wymagane w SIWZ oceni, czy Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SIWZ):
7.1.1. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 6.2, aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ);
7.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 6.2 –wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
Bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
7.1.4. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
7.1.5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zachowania poufnego charakteru.(wzór
Oświadczenia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
7.1.6. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy, winień wraz z „Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” złożyć Oświadczenie Podwykonawcy o zachowaniu poufnego charakteru (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
7.1.7.W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt 6.5 Oświadczenie Wykonawcy/ Podwykonawcy dotyczące zachowania poufnego charakteru składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
7.1.8 Aktualną koncesje MSWiA w zakresie wytwarzania lub obrotu, wydana na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. jedn. Dz.U. Nr 2019, poz. 1214 ze zm.) w zakresie ujętym w części III Rodzaje Broni i Amunicji -BA ust 29 pkt. 1) ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w ww. zakresie.
7.1.9 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia dokumentu świadczącego, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi PN-EN ISO 9001:2015 lub natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi AQAP 2110 wydanie D wersja 1 lub dokumenty równoważne w danym zakresie.
7.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
7.2.1. o których mowa w pkt. 7.1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w zakresie dotyczącym pkt. 6.2 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składane wraz z wnioskiem.
7.2.2 dotyczących odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składane wraz z wnioskiem.
7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.2 i pkt. 7.1.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
— wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składane wraz z wnioskiem.
7.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.1.2, składa dokument, o którym mowa w 7.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składane wraz z wnioskiem.
7.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.6 W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp – oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
7.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.8 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7.7 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.8. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę otrzymanych oświadczeń oraz dokumentów, poprzez dokonanie kwalifikacji zgodnie z formułą: spełnia/niespełnia..
7.9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.10. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu wykonania dostawy, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1 nie podlegają wykluczeniu,
6.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, spełniającego następujące warunki:
1) przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie;
2) zamówienie o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto w zakresie dostawy sprzętu wojskowego na rzecz innych podmiotów gospodarczych,
— z dostarczeniem dowodów potwierdzających, że wskazane zamówienie zostało wykonane należycie.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 8.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę kryteriów selekcji, określonych w pkt. 9.2, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę: 8.1.1 oświadczenia, dotyczącego spełniania kryteriów selekcji (wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), 8.1.2 wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (wzór wykazu dostaw, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 8.1.3 Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 9.1 Przewidywana liczba wykonawców 5 (pięć). 9.2 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a) Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, b) Jeżeli liczba Wykonawców, niepodlegających wykluczeniu z postępowania, spełniających warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający, w celu wyboru 5 Wykonawców (którzy zostaną zaproszeni do składania ofert) zastosuje nw. kryteria selekcji: 9.2.1) Zamawiający do składania ofert zaprosi 5 Wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów przyznanych za dostawy, spełniające wymagania Zamawiającego; 9.2.2) Wykonawca otrzyma: a) za wskazanie 1 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto - 1 punkt; b) za wskazanie 2 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 2 punkty; c) za wskazanie 3 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 3 punkty; d) za wskazanie 4 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 4 punkty; e) za wskazanie 5 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 5 punktów; f) za wskazanie 6 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 6 punktów; g) za wskazanie 7 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 7 punktów; h) za wskazanie 8 zamówień o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każde - 8 punktów. Za wykazanie większej liczby zamówień niż 8, Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. Zamawiający informuje, że do następnego etapu, w przypadku, gdy złożonych zostanie więcej niż pięć wniosków, zostaną zaproszeni tylko ci Wykonawcy, którzy uzyskają największą ilość punktów zgodnie z powyższym zapisem. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 9.2.3) Za zamówienie o którym mowa w 9.2.2), spełniające wymagania Zamawiającego uznaje co najmniej 1 zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wojskowego na rzecz innych podmiotów gospodarczych, zrealizowaną w ramach jednej umowy; 9.2.4) Punktowane będą tylko te dostawy, dla których Wykonawca załączył dowody potwierdzające, że zostały wykonane należycie. 9.2.5) W przypadku, gdy Wykonawca wykaże dostawy w walucie innej niż polski złoty [PLN], Zamawiający przeliczy ich wartość wg średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a gdy w tym dniu kursu nie ogłoszono, Zamawiający przeliczy ich wartość wg średniego kursu NBP ogłoszonego w następnym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.2.6) Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców takiej samej ilości punktów. 9.3 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
010/PO/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.6.2020 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny Język polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
10.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (zwany dalej „wnioskiem”) należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

10.1.1 Wniosek należy sporządzić zgodnie ze wzorem, (załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej https://formoza.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/ - 010/PO/2020)

10.1.2 Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).
10.2 W przypadku, gdy:
10.2.1 wniosek zostanie podpisany przez pełnomocnika Wykonawcy (jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy), do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
10.2.2 Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a wniosek nie będzie podpisany przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
10.2.3 Wniosek musi być napisany w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.2.4 Wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji ich zawartości.
10.2.5 Wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą wniosek.
10.2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą wniosek.
10.2.7 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego wniosek.
10.2.8 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.2.9 Wniosek należy składać w formie pisemnej, w siedzibie JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia (bud. Nr 78, kancelaria jawna – pok. 207), w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026
Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
Oznaczonej:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
Na dostawę min morskich.
Nie otwierać przed 29.6.2020 godz. 12:00 (nr ref. 010/PO/2020).
10.2.10 Jeżeli wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie oznaczonej jak w 10.2.9 z dopiskiem: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.
10.2.11 W celu złożenia wniosku należy uwzględnić czas związany z procedurami pozwalającymi na wejście na teren Jednostki Wojskowej Nr 4026.
10.2.12 W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po terminie określonym w pkt. 10.2.9. Zamawiający niezwłocznie powiadomi go o złożeniu wniosku po terminie oraz zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
10.3 Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
10.4 Forma składanych dokumentów.
10.4.1 Wniosek oraz oświadczenia wskazane w Ogłoszeniu składane są w oryginale.
10.4.2 Dokumenty, wskazane w SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w 10.4.1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.4.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.4.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.4.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.4.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wniosek oraz inne niezbędne dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej https://formoza.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/ - nr postępowania 010/PO/2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 26.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
26.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).
26.4. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
26.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
26.6. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.5.2020