Leveringen - 255240-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Wenen: Astronomische en optische instrumenten

2020/S 105-255240

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Bundesministerium für Landesverteidigung/Kaufmännische Abteilung/Referat 1
Postadres: Roßauer Lände 1
Plaats: Wien
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: BMLV/KA/I
E-mail: ka.1@bmlv.gv.at
Telefoon: +43 502011023915
Fax: +43 502011017028

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.bundesheer.at

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Bundesministerium für Inneres
Postadres: Minoritenplatz 9
Plaats: Wien
Postcode: 1010
Land: Oostenrijk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Zuschlag – Nachtsichtbrillen 3D Typ A und B (NSB-3D) auf Restlichtbasis
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Heereslogistikzentrum Wien

NUTS-code AT ÖSTERREICH

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Zuschlag – 748 St. Nachtsichtbrillen 3D Typ A und B (NSB-3D) auf Restlichtbasis.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38630000 Astronomische en optische instrumenten, 33734100 Brilmonturen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 6 029 070,00 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Gemäß den Kriterien die in den Angebotseinholungsunterlagen genannt wurden.. Weging 50
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
E90022/2/01-32-KA/2018
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2018/S 204-466853 van 24.10.2018

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Zuschlag – Nachtsichtbrillen 3D Typ A und B (NSB-3D) auf Restlichtbasis
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
8.11.2019
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: THEON SENSORS S.A.
Postadres: Ioannou Metaxa 57
Plaats: KOROPI
Postcode: 19400
Land: Griekenland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 6 029 070,00 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: WIEN
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 153109/153357/+43 153109/153364
Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.5.2020