Leveringen - 255244-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105

Finland-Tampere: Kogelvrije vesten

2020/S 105-255244

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: PL 69
Plaats: Tampere
Postcode: FI-FI-33541
Land: Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Andere
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Luotisuojaliivien lisälevyt
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code FI SUOMI / FINLAND

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Suojaliivin lisälevyllä NIJ III+ "European Threat" kasvatetaan taistelijan luotisuojaliivin (NIJ IIIA) antamaa ballistista suojaa tilanteissa, joissa kiväärikaliiperisten aseiden aiheuttama uhka on korostunut. Lisälevyn avulla saavutetaan suoja 5,45 mm rynnäkkökiväärin 7N10-ampumatarviketta (Hardened Steel Core, terässydän) yleisimpiä pehmeäsydämisiä 7,62 mm rynnäkkö- ja konekiväärin luoteja vastaan. Yhdessä suojaliivin takaosaan sijoitettavan kevyen NIJ III -tason lisälevyn kanssa saavutetaan kohtalainen suoja taistelukentän yleisimpiä kevyitä aseita vastaan taistelijan liikkuvuuden ja tilanneympäristötietoisuuden merkittävästi kärsimättä.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35815100 Kogelvrije vesten

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 387 976,0 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
4000001179
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2019/S 117-288510 van 20.6.2019

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 7000103520 Titel: Luotisuojaliivien lisälevyt POS1
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
24.4.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: C.P.E. Production Oy
Nationaal identificatienummer: 1571367-9
Postadres: Asentajankuja 3
Plaats: Forssa
Land: Finland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 075 480,0 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 9
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Opdracht nr: 7000103526 Titel: Luotisuojaliivien lisälevyt POS2
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
24.4.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sioen Ballistics Oy
Nationaal identificatienummer: 1844571-0
Postadres: Valuraudantie 20
Plaats: Helsinki
Land: Finland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 914 500,0 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 9
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.5.2020