Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 255245-2018

14/06/2018    S112    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Враца: Далекосъобщителни услуги

2018/S 112-255245

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северозападно държавно предприятие“ ДП (СЗДПДП)
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3
Град: Враца
код NUTS: BG313
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92-620032
Факс: +359 92-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.szdp.bg

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180613GvmT9576510

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180613GvmT9576510
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги — мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

II.1.2)Основен CPV код
64200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги — мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“.

Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, UMTS и LTE. Предвидено е предоставяне на SIM карти в корпоративна група, като прогнозното количество е 650 SIM карти.

Уникален номер на поръчката: 20180613GvmT9576510.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64200000
64212000
64210000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят на територията на Република България и територията на целия свят при предоставянето на услуга „роуминг“ за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, UMTS и LTE. Предвидено е предоставяне на SIM карти в корпоративна група, като прогнозното количество е 650 SIM карти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: К1 — ценови предложения / Тежест: 80
Критерий, свързан с разходи - Име: К2 — предложени безплатни минути за разговори към всички национални оператори, провеждани от 1 (една) гласова СИМ карта на тарифен план 1 (ТП 1) месечно / Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексната оценка на офертите се изчислява по формулата: К = K1*0,80 + K2*0,20.

Редът за изчисляване на комплексната оценка е подробно описан в Методика — неразделна част от документацията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава „разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие“, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.

2. Участникът следва да притежава „разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz“, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.

3. Участникът следва да е вписван в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения (чл. 77 ЗЕС).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такова изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя такова изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира предоставянето на мобилна телефонна услуга за корпоративна група (корпоративната група, за която е предоставена мобилна телефонна услуга, трябва да включва като минимум 650 SIM карти).

Под услуга с идентичен или сходен обем следва да се разбира стойността на настоящата обществена поръчка, която следва да е изпълнена с една или повече посочени дейности.

Под изпълнени услуги следва да се разбира такива, чието изпълнение е приключило в посочения период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент (чл. 63, ал. 1 т. 10 от ЗОП) с обхват предоставяне на електронни съобщителни услуги.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2018