Usługi - 255248-2020

Wyświetl widok skrócony

02/06/2020    S105

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

2020/S 105-255248

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Antos
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848007

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa dzierżawy kanałów satelitarnych systemu UHF Tacsat z podziałem na części, nr sprawy 2011.11.2020.WA
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi telekomunikacyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zamówienie podzielone jest na cztery części i dotyczy usługi dzierżawy zasobów satelitarnych systemu UHF Tacsat.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 428 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie z podstawową informacją o przedmiocie zamówienia – załącznik nr 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy w wariantach: minimalny 60 miesięcy, 72 miesiące, 96 miesięcy i maksymalny 120 miesięcy.
Ustalenie wariantów czasowych jest zależne od możliwości dostępnych na rynku i będzie ustalone podczas negocjacji.
Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie z podstawową informacją o przedmiocie zamówienia – załącznik nr 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy w wariantach: minimalny 60 miesięcy, 72 miesiące, 96 miesięcy i maksymalny 120 miesięcy.
Ustalenie wariantów czasowych jest zależne od możliwości dostępnych na rynku i będzie ustalone podczas negocjacji.
Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie z podstawową informacją o przedmiocie zamówienia – załącznik nr 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy w wariantach: minimalny 60 miesięcy, 72 miesiące, 96 miesięcy i maksymalny 120 miesięcy.
Ustalenie wariantów czasowych jest zależne od możliwości dostępnych na rynku i będzie ustalone podczas negocjacji.
Część nr: 4 Nazwa: Część 4
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej

3)Wielkość lub zakres
Zgodnie z podstawową informacją o przedmiocie zamówienia – załącznik nr 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy w wariantach: minimalny 60 miesięcy, 72 miesiące i maksymalny 96 miesięcy.
Ustalenie wariantów czasowych jest zależne od możliwości dostępnych na rynku i będzie ustalone podczas negocjacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości:
— część 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN),
— część 2 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN),
— część 3 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN),
— część 4 – 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN),
na cały okres związania ofertą.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0,1 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia powinny:
1. ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie;
2. jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
3. zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1; ust. 3 pkt 1 do 5.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. Zgodnie z art. 131 d ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ubieganie się o zamówienie Wykonawcy, mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie państwa będącego członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 1–3 ustawy Pzp dotyczące.
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał prawa do udostępniania osobom trzecim części przepustowości na wojskowym satelicie systemu UHF Tacsat. Wykonawca spełni niniejszy warunek, wykazując, że posiada dokument potwierdzający możliwość obrotu powyższymi zasobami wystawiony przez właściciela satelity;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
c) zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie określonym w sekcji III.2.3 ogłoszenia.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kryteriów selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia”, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zamowienia-czi.wp.mil.pl – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy osobno;

2) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji III.1.3, w sekcji III.2.2 oraz sekcji III.2.3 ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp należy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zamowienia-czcsz.wp.mil.pl

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:
1) w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznych do wykonania zamówienia.
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno (1) zamówienie (umowa) polegające na:
usłudze dzierżawy zasobów systemu UHF Tacsat, o wartości nie niższej niż 3 000 000 PLN brutto rocznie (słownie: trzy miliony złotych), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie – dot. części 1, 2, 3, 4.
2. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, należy złożyć Wykaz wykonanych usług potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał usługę o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane należycie – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2611.11.2020.WA
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.6.2020 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: https://zamowienia-czsz.wp.mil.pl

3. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wraz z wnioskiem, w terminie określonym w sekcji IV.3.4, należy złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.1.3, III.2.1, III.2.2 i III.2.3;
2) pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocników.
5. Wniosek, oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę(-by) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty, dla których zostały określone wzory zawarte w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego zaleca się wypełnić według wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści.
7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych i sytuacji finansowej polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dokument o którym mowa w sekcji III.1.3 ust. 4, powinny być złożone w oryginale przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8. Pełnomocnictwa powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania wniosku oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
10. Pozostałe dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć zgodnie z pkt IV.3.4) niniejszego ogłoszenia, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany oferty lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia korespondencji w toku postępowania poprzez ePUAP.
12. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się Wykonawcami:

1) w zakresie przesyłania korespondencji – poprzez portal zamówień publicznych Zamawiającego https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/. Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji;

2) za pośrednictwem e-mail: czi.wzp@mon.gov.pl

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku niezależnie od wyniku postępowania.
14. Zamawiający, przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
15. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.5.2020