Diensten - 255249-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Borlänge: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-255249

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Trafikverket
Nationaal identificatienummer: 202100-6297
Postadres: Rödavägen 1
Plaats: Borlänge
Postcode: SE-781 89
Land: Zweden
Ter attentie van: Lisa Ansegard
E-mail: lisa.ansegard@trafikverket.se
Telefoon: +46 771921921

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163

Elektronische toegang tot informatie : http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267737&B=TRAFIKVERKET

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267737&B=TRAFIKVERKET

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning, 72300000 Uitwerken van gegevens, 72320000 Databasediensten, 72330000 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie, 72800000 Computeraudit- en testdiensten, 72810000 Automatiseringscontrole

Beschrijving
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning .
Uitwerken van gegevens .
Databasediensten .
Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie .
Computeraudit- en testdiensten .
Automatiseringscontrole .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.6.2020 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Zweeds.