TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255256-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Næstved: Esteras

2018/S 112-255256

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Dinamarca
Persona de contacto: Mette Nielsen
Teléfono: +45 55885473
Correo electrónico: mjnie@naestved.dk
Código NUTS: DK022

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.naestved.dk

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

I.1)Nombre y direcciones
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Dinamarca
Persona de contacto: Mette Nielsen
Teléfono: +45 55885473
Correo electrónico: mjnie@naestved.dk
Código NUTS: DK022

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.faxekommune.dk

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213662&B=EVENEX
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213662&B=EVENEX
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Måtteservice til Faxe og Næstved Kommune

II.1.2)Código CPV principal
39532000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Faxe og Næstved Kommune udbyder hermed køb, vask, samt leje/vask (inkl. levering og service) af måtter til kommunernes institutioner og administrative enheder.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 080 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Måtteservice til Faxe og Næstved Kommune

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39532000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK022
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Faxe og Næstved Kommune.

II.2.4)Descripción del contrato:

Faxe og Næstved Kommune udbyder hermed køb, vask, samt leje/vask (inkl. levering og service) af måtter til kommunernes institutioner og administrative enheder.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 080 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/08/2018
Fin: 31/07/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Tilbudsgiveren skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- Tilbudsgiveren har tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Tilbudsgiveren har tilsidesat sine forpligtelser i forbindelse med udøvelsen af dennes erhverv, jf. udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiveren tidligere har misligholdt en offentlig kontrakt, jf. udbudsloven § 137, stk. 5.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver skal bekræfte at opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (angives i ESPD, del IV B):

- Tilbudsgiver skal have en omsætning på minimum 2 x tilbudsgivers egen tilbudssum,

- Tilbudsgiver må ikke have haft negativ egenkapital i de seneste 2 regnskabsår,

- Kopi af de 3 seneste revisionsgodkendte regnskaber,

- Erklæring om eller dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring og andre relevante forsikringer, Tilbudsgiver bedes være opmærksom på kontraktens pkt. 1.22.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (angives i ESPD del IV C og D):

- En kort og overskuelig liste over erfaringer med måtteservice, herunder erfaring med tilsvarende opgaver. Med "tilsvarende opgaver" forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til Kontrakten. Beskrivelsen skal angive:

- - Oplysninger om kundenavn med kontaktperson (navn, e-mail og telefonnummer);

- - Opgavetype;

- - Kontraktstart og kontraktophør;

- - Størrelsen af de pågældende opgaver, herunder størrelse af området, beboer samt bemanding.

- Beskrivelse af de foranstaltninger, den anmodende virksomhed har truffet til sikring af kvaliteten af virksomhedens produktsortiment,

- Den anmodende virksomheds virksomhedsprofil med angivelse af den juridiske person, Næstved Kommune i givet fald indgår aftale med. I virksomhedsprofilen beskrives organisation og ejerforhold, antal ansatte, lagerforhold og distributionssystem samt personalets faglige kvalifikationer, herunder uddannelse og produktkendskab,

- For vask/leje aftalen bedes fremsendt dokumentation for at vaskeriet lever op til kravene for en anerkendt miljømærkning.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018