Werken - 255260-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Lørenskog: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-255260

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lørenskog kommune
Nationaal identificatienummer: 842 566 142
Postadres: Hasselveien 6
Plaats: Lørenskog
NUTS-code: NO012 Akershus
Postcode: 1471
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Are Einum
E-mail: areein@lorenskog.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lorenskog.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of an Interaction Contract in Partnering for Engineering Design and Development of Benterud School and Multi-purpose Hall

Referentienummer: 19/5783
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lørenskog kommune [Lørenskog municipality] has a strong population growth, and there is a need to expand the primary school capacity ref. case KS 129/17 (15 November 2017). The result of the case is a planned development portfolio where Benterud School that currently has two parallel classes, will be expanded with two parallel classes for the start of the 2023 school year. Cf. Appendix 7 The County Council's decision on 3 April 2019 KS 036/19 Benterud school, expansion – V1818 – BP1.

The adopted expansion of Benterud school includes an expansion of all classes (1st — 7th) with two parallels, expanded special educational base and a handball-sized multi-purpose hall and expansion of the school's outdoor areas. The expansion involves an increase to approx. 110 students per level, and the base for multi-disabled students will room 20 students instead of four students. The maximum capacity for the school will then total approx. 800 students and 115 employees. The school currently has approx. 400 students and 50 employees.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 307 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214100 Kleuterschoolgebouwen
45214200 Schoolgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012 Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lørenskog kommune [Lørenskog municipality] has a strong population growth, and there is a need to expand the primary school capacity ref. case KS 129/17 (15 November 2017). The result of the case is a planned development portfolio where Benterud School that currently has two parallel classes, will be expanded with two parallel classes for the start of the 2023 school year. Cf. Appendix 7 The County Council's decision on 3 April 2019 KS 036/19 Benterud school, expansion – V1818 – BP1.

The adopted expansion of Benterud school includes an expansion of all classes (1st — 7th) with two parallels, expanded special educational base and a handball-sized multi-purpose hall and expansion of the school's outdoor areas. The expansion involves an increase to approx. 110 students per level, and the base for multi-disabled students will room 20 students instead of four students. The maximum capacity for the school will then total approx. 800 students and 115 employees. The school currently has approx. 400 students and 50 employees.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality — experience and competence with the implementation model. Tenderers response in appendix 14 Success Criteria / Weging: 56-55 %
Prijs - Weging: 35-45 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-025232
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19/5783
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Backe Romerike AS
Plaats: Kløfta
NUTS-code: NO012 Akershus
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 307 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Lørenskog Kommune
Plaats: Akershus
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020