Werken - 255261-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Marnardal: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-255261

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-247126)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lindesnes kommune
Nationaal identificatienummer: 921060440
Postadres: Nordre Heddeland 26
Plaats: Marnardal
NUTS-code: NO04 Agder og Rogaland
Postcode: 4534
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jon Fredrik Skjerve
E-mail: jonfredrik@odinprosjekt.no
Telefoon: +47 40234145

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lindesnes.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement, Heavy Machinery Contractors, Lindesnes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lindenes municipality would like to enter into a framework agreement with heavy machinery contractors.

The contract is defined as the supply of different types of heavy machinery contractor services (construction works/foundation works, machinery, etc.) for Lindesnes municipality.

The agreement shall include different maintenance of renovation works as well as smaller investment projects.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247126

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: