Leveringen - 255265-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Wielladers

2020/S 105-255265

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Forsvarsbygg
Nationaal identificatienummer: 975950662
Postadres: Grev Wedels plass 5
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Lise Svendsen
E-mail: lise.svendsen@forsvarsbygg.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130748437.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.forsvarsbygg.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/130748437.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/130748437.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Wheeled Loaders — Central Region

Referentienummer: 2020/3022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144710 Wielladers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Region Midt [the Norwegian Defence Estates Agency Property Management Central Region] at Ørland Air Base and Værnes Garnison, wants to sign a contract with one supplier for the purchase of two factory new wheeled loaders.

The wheeled loaders will preferably be used for snow-clearing and edge cutting, and other relevant work.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34114000 Speciale voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO062 Nord-Trøndelag
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The wheeled loaders will be delivered to Værnes Garnison (1 unit) and Ørland Air Base (1 unit).

Requirements concerns the wheeled loaders are further described in the tender documentation.

A five year service and warranty contract must be offered.

The procurement also includes an option for the selected supplier to be able to take equipment in exchange. The equipment is located at Værnes Garnison and is Wille 665, a MF5712 and a MF6714.

Extra equipment is also included as options in this procurement.

Refer to the tender documentation for further information about the procurement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The procurement also includes an option for the selected supplier to be able to take equipment in exchange. The equipment is located at Værnes Garnison and is Wille 665, a MF5712 and a MF6714. Extra equipment is also included as options in this procurement. See the tender documentation part III for further descriptions on the options.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

See the tender documentation.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement: the tenderer must be a legally established company.

Documentation requirement: Norwegian tenderers need not document fulfilment of the requirement beyond presentation of a tax and VAT certificate. Foreign tenderers must present documentation that the company is legally registered in their homeland.

Requirement: the tenderer must have their tax and duty payments in order. Documented by: Tax and VAT certificate (RF-1316). The certificate can be ordered via www.altinn.no The certificate must not be more than 6 months from the tender deadline. (only for Norwegian tenderers).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020