Leveringen - 255270-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Trondheim: Meubilair

2020/S 105-255270

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NTNU
Nationaal identificatienummer: 974 767 880
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
Postcode: 7491
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Trude Riksheim
E-mail: trude.riksheim@ntnu.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ntnu.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=aftssnfdjw&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=aftssnfdjw&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furniture, Fixtures and Work Chairs — Framework Agreement

Referentienummer: ANSK-0086-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NTNU shall enter into a new framework agreement for furniture, fixtures and office chairs.

The contract includes advice on the choice of products, sale, delivery, and assembly of the products. Contracts for service of products can be relevant in some cases.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Tenders can be submitted for all lots

The contracting authority reserves the right to enter agreements that combine the following lots or group of lots:

For lot 1, furniture and fixtures except office chairs, the contracting authority reserves the right to enter into partial parallel framework agreements. Further details are in the document ‘Tender Documentation’ for part I, point 3.2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furniture and Fixtures Except Office Chairs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39150000 Divers meubilair en uitrusting
39200000 Meubilering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
Voornaamste plaats van uitvoering:

Most of the turnover is at NTNU's main site in Trondheim. See the description in the tender documentation.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furniture and fixtures except office chairs: includes, amongst other things, flat-packed furniture such as desks, meeting tables and storage systems, adjustable undercarriages, cloakroom systems, meeting room and conference chairs, screens for reducing acoustics, desk lights, sofas, chairs and tables for social zones, various furniture and fixtures except office chairs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2020
Einde: 01/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend the contract for 1 year + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Work chairs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39112000 Rechte stoelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO022 Oppland
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
NUTS-code: NO011 Oslo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Most of the turnover is at NTNU's main site in Trondheim. See the description in the tender documentation.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Office chairs: Includes office chairs for offices, laboratories, workshops, and various student workplaces.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2020
Einde: 01/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend the contract for one year + one year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement: tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

Documentation requirement:

Norwegian companies: company registration certificate.

Foreign companies: verification that the company is registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to be able to fulfil the contract. If a tenderer has valid reasons for not being able to provide the documentation requested by the contracting authority, the tenderer can prove his economic and financial position with any other document that the contracting authority deems suitable.

Minimum requirements:

Requirement: tenderers must have good credit worthiness without a requirement for security.

Documentation requirement: a credit rating based on the most recent fiscal figures. The rating must be carried out by a credit rating company with a license to conduct this service.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The tenderer must document that he has sufficient technical and professional qualifications to implement the contract.

Minimum requirements:

Requirement: tenderers must have experience from comparable assignments. Comparable assignments mean framework agreements with major public authorities.

Documentation: the tenderer's three most relevant assignments during the last 3 years, including their values, dates and recipients (names, telephone numbers and email addresses).

Requirement: tenderers must have available key personnel, with the required education and professional qualifications for carrying out the delivery.

Documentation requirement: a description/overview of the key personnel's education and professional qualifications.

Requirement: tenderers must have a well-functioning environmental management system.

Documentation requirement: certification documents in accordance with national/international environmental management/environmental control system standard.

An account of an equivalent environmental management/measures for the company will also be accepted.

Requirement: tenderers must have a well-functioning quality management system.

Documentation: certificates in accordance with the national/international quality management/control system standard.

Or an account of equivalent environmental management/measures for the company.

Requirement: tenderers must have methods to control the supplier chain and tracking systems as possible follow-up of the requirements for ethical trade — basic human rights requirements, environment and ILO's core conventions.

Documentation requirement: a description of the tracking systems that the tenderer will use to fulfil the contract. The description must state methods and/or systems that enable tracking of the production locations and country of origin involved in the supplier chain for the goods in this contract.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A requirement on wage and work terms, documentation and sanctions in accordance with the regulations regarding wages and working conditions from the 8 February 2008 No 112.

Ethical requirements: the tenderer must comply with the fundamental requirements related to human rights, employee rights and the environment and commit to complying with UN conventions, ILO conventions and national labour legislation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

As a starting point, a framework agreement will be signed with one tenderer per lot, but we reserve the right to enter into partial parallel framework agreements for part 1 - furniture and fixtures except office chairs.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-124852
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag Tingrett
Plaats: Trondheim
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020