Leveringen - 255271-2020

Submission deadline has been amended by:  260555-2020
02/06/2020    S105

Noorwegen-Vennesla: Delen van mangaten

2020/S 105-255271

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vennesla Kommune
Nationaal identificatienummer: 936846777
Postadres: Postboks 25
Plaats: Vennesla
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
Postcode: 4701
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jon Fredrik Skjerve
E-mail: jonfredrik@odinprosjekt.no
Telefoon: +47 40234145
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vennesla.kommune.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271303&B=VAF
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271303&B=VAF
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement Water and Sewage Concrete Material

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44423700 Delen van mangaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vennesla Municipality would like to enter into a framework agreement for the delivery of concrete elements for water and sewage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39350000 Uitrusting voor rioolzuiveringsinstallatie
44114250 Betonplaten
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
45262300 Betonwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vennesla.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vennesla Municipality would like to enter into a framework agreement for the delivery of concrete elements for water and sewage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework agreement period will be for 2 years with an option for the contracting authority for an extension for one or several times up to a further 1 + 1 year, maximum four (4) years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient economic and financial strength to fulfil the contract. Creditworthiness with no requirement for guarantees will be sufficient to meet the requirement.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have experience from comparable assignments.

The contracting authority requires tenderers to have a well-functioning system for ensuring quality customised to the assignment's nature and scope.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kristiansand Tingrett
Postadres: Postboks 63
Plaats: Kristiansand
Postcode: 4661
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020