Leveringen - 255272-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Hagan: Zuivelproducten

2020/S 105-255272

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NRI Innkjøpssamarbeid
Nationaal identificatienummer: 971 643 870
Postadres: Rådhusveien 1
Plaats: Hagan
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Postcode: 1483
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Hilde N. Aanesen
E-mail: hilde.aanesen@nittedal.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nri.no
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afxgsftvdy&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afxgsftvdy&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Liquid Dairy Products

Referentienummer: NRI-19-038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000 Zuivelproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NRI, c/o Nittedal, Aurskog-Høland and Enebakk Municipalities, invites tenderers to an open tender contest for the delivery of liquid dairy products.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
15510000 Melk en room
15511000 Melk
15550000 Diverse zuivelproducten
15551000 Yoghurt en andere gefermenteerde melk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of the framework agreement is to cover the Municipalities' need for liquid dairy products, with the limits stated in the tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Three extension, each for 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA
Postadres: Postboks 511 sentrum
Plaats: Bergen
Postcode: 5805
Land: Noorwegen
Internetadres: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020