Leveringen - 255275-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Trondheim: Gereedschap

2020/S 105-255275

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trondheim Kommune
Nationaal identificatienummer: 942110464
Postadres: Erling Skakkes gate 14
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 7004
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Tatiana Wedvik
E-mail: tatiana.wedvik@trondheim.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/129628859.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.trondheim.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/129628859.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/129628859.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tools and Workshop Material for Trondheim Municipality

Referentienummer: 2020/46822
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Trondheim Municipality, c/o Trondheim bydrift, hereafter called the contracting authority, invites tenderers to an open tender contest for a framework agreement for tools and workshop material for the municipality's units.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 800 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42662000 Lasuitrusting
42670000 Delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen
43800000 Werkplaatsuitrusting
44511000 Handgereedschap
44512000 Divers handgereedschap
44530000 Bevestigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The tenderer must, in accordance with the framework agreement, deliver tools, workshop material and associated products within the following product groups: hand tools, electrical tools, machines and accessories, consumables, sanding and cutting machinery, welding and fastening machinery.

The contracting authority expects that the standardised assortment consists of stable products that the tenderer has in stock and that there are as few changes as possible to the product category during the contract period. See Annex 1 requirements specification and award criteria and Annex 2 Price sheet for further details on the delivery and the core assortment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The option can be activated several times for up to 3 months. The maximum prolongation period is 24 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be registered in a company register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to provide the service. See the ESPD form for further information.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirements for: experience, sufficient manpower, quality assurance system and environmental management system. See the ESPD form for further information.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

When the framework agreement that is signed pursuant to this procurement expires.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag Tingrett
Postadres: Postboks 2317
Plaats: Trondheim
Postcode: 7004
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020