Leveringen - 255277-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Koel- en ventilatie-uitrusting

2020/S 105-255277

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skatteetaten
Nationaal identificatienummer: 974 761 076
Postadres: Postboks 9200 Grønland
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0134
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Bjørg Aakre
E-mail: Bjorg.Aakre@skatteetaten.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skatteetaten.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afppobnbux&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afppobnbux&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20200011 Framework Agreement, Purchase of Components as well as Operation, Service and Maintenance, Computer Centres

Referentienummer: 2020/798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Objective:

The Norwegian Tax Administration shall enter into a framework agreement for the purchase of new components that entails the replacement of system parts and/or the expansion of existing systems, as well as the operation, service and maintenance of technical installations for electric power and the cooling system in the tax administration's data centres in Oslo. This includes services in connection with installation/disposal of equipment in the computer centres and a central printing environment, which is located with the central operation environment. The framework agreement includes procurement of supplies and services.

The framework agreement is divided into two areas:

— area 1, electrical installations and centralised operational control (SD)/energy follow-up system (EOS);

— area 2, cooling system.

The tenderer is given the opportunity to submit tender for all or parts of the agreement.

See the requirement specifications in Annex 2, 2a and 2b for further details.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Objective:

The Norwegian Tax Administration shall enter into a framework agreement for the purchase of new components that entails the replacement of system parts and/or the expansion of existing systems, as well as the operation, service and maintenance of technical installations for electric power and the cooling system in the tax administration's data centres in Oslo. This includes services in connection with installation/disposal of equipment in the computer centres and a central printing environment, which is located with the central operation environment. The framework agreement includes procurement of supplies and services.

The framework agreement is divided into two areas:

— area 1, electrical installations and centralised operational control (SD)/energy follow-up system (EOS);

— area 2, cooling system.

The tenderer is given the opportunity to submit tender for all or parts of the agreement.

See the requirement specifications in Annex 2, 2a and 2b for further details.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Two extensions, each for 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation for qualification requirements.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must be creditworthy.

See the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation for qualification requirements.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020