Leveringen - 255278-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Bærums Verk: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-255278

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nordisk Sikkerhet AS
Nationaal identificatienummer: 913 066 405
Postadres: Lommedalsveien 230, Bygg 4B
Plaats: Bærums Verk
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 1353
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Pavel Tishakov
E-mail: pavel.tishakov@nordisksikkerhet.no
Telefoon: +47 46501130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nordisksikkerhet.no

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/55864

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/165721
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Private organisation
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International project management, consulting and research in chemical, biological, radiological and nuclear areas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delivery of Computer Equipment

Referentienummer: 769-02 datautstyr NRSA Tadsjikistan
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Computer equipment includes:

— database server,

— personal computer (PC),

— laser printer,

— large format scanner; two UPS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 186 800.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Computer equipment includes:

— database server,

— personal computer (PC),

— laser printer,

— large format scanner; two UPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 186 800.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Information and documentation that is necessary to evaluate if the requirements are met:

— a minimum of 20 % of all employees working for the tenderer in the fields connected to this tender must be employed on a permanent basis;

— computer equipment must be certified in Tajikistan or the home country.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

List and brief description of selection criteria:

— the tenderer's questionnaire in the form in the appendix ‘Tenderer's Questionnaire’ in the tender documentation, with supporting documents for the award criteria;

— balance sheet documentation for the 3 previous years;

— profit and loss accounting (P&L) for the last 3 years. If such documents are not legally required in the tenderer's country of origin, other financial insurances should be presented for the specific period;

— confirmation of solvency;

— the tenderer's legal history for the last 3 years and any ongoing legal cases; the following documentation must include the parties in the court case, the case content, amounts involved and the judgements.

Any minimum standard levels:

— the average of cash and/or cash equivalents at the beginning and end of the calendar year must be positive;

— tenderers annual average turnover must exceed EUR 25 000;

— tenderers must have implemented a minimum of one contract for the delivery of computer equipment, with a cumulative budget of at least EUR 15 000 during the last three (3) years.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Information and documentation that is necessary to evaluate if the requirements are met:

— detailed description of provisions;

— technical proposals connected to the delivery of equipment and warranty services;

— proposal for after-sale-services.

Any minimum standard levels:

— documented sufficient personnel resources, qualified to operate the purchased equipment;

— technical/technological resources and knowledge;

— documented necessary experience.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-012758
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo District Court
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020