Leveringen - 255281-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Skedsmokorset: Gereedschap

2020/S 105-255281

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Nationaal identificatienummer: 965 075 364
Postadres: Bølerveien 93, Postboks 98
Plaats: Skedsmokorset
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2021
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kristin Karlsen
E-mail: kk@roaf.no
Telefoon: +47 07623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.roaf.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/247616

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271485&B=KGVLIGHT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271485&B=KGVLIGHT
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inter-municipal company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waste management

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Delivery of Tools

Referentienummer: 20/00090
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ROAF needs to enter into an agreement for the procurement of all types of relevant vehicles and tools. For the agreement to provide the desired time and cost savings, the supplier must have an intuitive and proven online ordering system and efficient distribution. ROAF requests a system with automatic refill for various tools executed by the supplier in an agreed rate.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44510000 Gereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skedsmo, NORWAY.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ROAF needs to enter into an agreement for the procurement of all types of relevant vehicles and tools. For the agreement to provide the desired time and cost savings, the supplier must have an intuitive and proven online ordering system and efficient distribution. ROAF requests a system with automatic refill for various tools executed by the supplier in an agreed rate.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for 1 + 1 year extension of the agreement period.

Option for the procurement of hydraulic hoses.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nedre Romerike Tingrett
Plaats: Lillestrøm
Postcode: 2000
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 40002979

Internetadres: www.roaf.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020