Leveringen - 255285-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Communicatienetwerk

2020/S 105-255285

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sør-Varanger kommune
Postadres: Finnut Consult AS, Tollbugata 7
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jan Aslaksen
E-mail: ja@finnut.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/112900235.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT infrastructure

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Broadband Development in Sør-Varanger Municipality (New Notice)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412000 Communicatienetwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

On behalf of:

2030 Sør-Varanger Municipality

We invite tenderers to an open tender contest for broadband development in Sør-Varanger Municipality. Finnut Consult AS is assisting the administration of the tender competition.

There are currently approx. 10 200 inhabitants in Sør-Varanger Municipality, of which approx. 1 100 inhabitants, public entities and business actors located in the districts do not have access to future orientated, high-speed broadband. So that inhabitants and businesses in the municipality have equal opportunities to access a high speed network, Sør-Varanger Municipality will contribute to the start-up of the development of high-speed broadband in the districts. The municipal council has granted resources for the development in accordance with the decision in the 2018 budget and the finance plan 2018-2021 for 'fibre to the district'.

The contest is a revised version of a previous notice:

Doffin notice 2019-327872.

TED notice 2019/S 050-116329

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 825 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO073 Finnmark
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sør-Varanger Municipality

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In order to realise the project, the assignment will be outsourced to one or several operators/tenderers who are willing to engineer, construct, own, operate and deliver content in the future high-speed broadband network. The assignment will be given to the tenderers who require the lowest grant/support sum to carry out the development and provide the requested services, and offer the best quality and capacity. The tenderers will receive a one-time grant after each of the zones in the development areas are developed, approved and commissioned.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 183-446725
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Broadband Development in Sør-Varanger Municipality (New Notice)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Varanger Kraftutvikling AS
Postadres: Nyborgveien 70
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Postcode: 9815
Land: Noorwegen
E-mail: kundeservice@varanger-kraft.no
Telefoon: +47 78962600
Fax: +47 78962601
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 825 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 825 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Postadres: Boks 54
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020