Diensten - 255290-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Bergen: Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software

2020/S 105-255290

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bergen Kommune
Nationaal identificatienummer: 964338531
Postadres: Serviceboks 7880
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kjetil Magnus Olsen
E-mail: kjetil.olsen3@bergen.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130805534.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.bergen.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EEA 045-2020 RFI, IT Procurement Bydata

Referentienummer: 2020/44694
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bergen Municipality, c/o the Agency for Urban Environment, would like information from potential tenderers (RFI) on the attached draft of the requirements specification for a future procurement of an IT system. The project is called 'Bydata'.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48211000 Software voor platforminterconnectiviteit
48219700 Software voor communicatieserver
48500000 Communicatie- en multimediasoftware
48510000 Communicatiesoftware
48610000 Databasesystemen
72212211 Diensten voor ontwikkeling van software voor platforminterconnectiviteit
72212222 Diensten voor ontwikkeling van software voor webserver
72212600 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
72220000 Systeem- en technisch advies
72223000 Onderzoek naar vereisten inzake informatietechnologie
72317000 Opslaan van gegevens
72320000 Databasediensten
72413000 Diensten voor het ontwerpen van websites
72415000 Verlenen van host-diensten voor websites
48463000 Statistieksoftware
48611000 Databasesoftware
35125100 Sensoren
48328000 Beeldverwerkingssoftware
48329000 Beeldvormings- en archiefsysteem
48320000 Software voor het maken van tekeningen en afbeeldingen
72318000 Datatransmissiediensten
72212500 Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware
72212520 Diensten voor ontwikkeling van multimediasoftware
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bergen Municipality, c/o the Agency for Urban Environment, would like information from potential tenderers (RFI) on the attached draft of the requirements specification for a future procurement of an IT system. The project is called 'Bydata'.

The contracting authority would like responses to three main questions, but tenderers are also asked to submit information on potential improvement points in the requirements specification, or any uncertainties that the contracting authority must assess.

The main questions that the contracting authority would like answers to are:

1) How would suppliers cover the Agency for Urban Environment's data needs?

2) Does the supplier see the requirements specification as sufficiently clear and explicit so that they can submit a tender without reservations from the supplier's side?

3) Can suppliers give a non-binding, approximate procurement cost and life cycle costs for the different needs?

RFI response format:

The contracting authority would like suppliers to fill in the 'response form RFI' in accordance with the instructions in the document for responding to the RFI.

Deadline:

The contracting authority would like responses to be submitted by 22 June, 12.00.

Questions:

Use the communication module in Mercell for any questions.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
28/08/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020