Diensten - 255295-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Brandpreventiediensten

2020/S 105-255295

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo Kommune v/Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
Nationaal identificatienummer: 874 780 782
Postadres: Christian Krohgs gate 16
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Postcode: 0186
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Elin Furulund
E-mail: elin.furulund@eby.oslo.kommune.no
Telefoon: +47 21802180

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/eiendoms-og-byfornyelsesetaten/#gref

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330542

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of a Framework Agreement for Fireproofing Services

Referentienummer: 19/4423
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75251110 Brandpreventiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951210 Poeder voor brandblusapparaten
31625100 Branddetectiesystemen
35111300 Brandblustoestellen
35111310 Schuimsystemen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
35111510 Handgereedschap voor brandbestrijding
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
44482100 Brandslangen
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020