Diensten - 255298-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kjeller: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2020/S 105-255298

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Justervesenet
Nationaal identificatienummer: 874 761 192
Postadres: Postbox 170
Plaats: Kjeller
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2027
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Turid K. Viken
E-mail: tkv@justervesenet.no
Telefoon: +47 64848484

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.justervesenet.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338814

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271560&B=DFO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271560&B=DFO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Transportation of Weights for Justervesenet, Distriktskontor Midt-Norge

Referentienummer: 2020/1929
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The service requested concerns the transportation of minimum 25 tonnes of weights for control of large scales, and transportation up to 5 tonnes of weights for control of medium sized scales. In addition, the driver will have to handle the weights at the control site.

The tasks can be carried out simultaneously and independent of each other. This means that sometimes there will be a need for transport of weights for control of large scales and control of medium sized scales at the same time.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60180000 Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The service requested concerns the transportation of minimum 25 tonnes of weights for control of large scales, and transportation up to 5 tonnes of weights for control of medium sized scales. In addition, the driver will have to handle the weights at the control site.

The tasks can be carried out simultaneously and independent of each other. This means that sometimes there will be a need for transport of weights for control of large scales and control of medium sized scales at the same time.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See tender documents.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See tender documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nedre Romerike tingrett
Postadres: Postbox 393
Plaats: Lillestrøm
Postcode: 2001
Land: Noorwegen
E-mail: nedre.romerike.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 61992200
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Nedre Romerike tingrett
Postadres: Postbox 393
Plaats: Lillestrøm
Postcode: 2001
Land: Noorwegen
E-mail: nedre.romerike.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 61992200
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Nedre Romerike tingrett
Postadres: Postbox 393
Plaats: Lillestrøm
Postcode: 2001
Land: Noorwegen
E-mail: nedre.romerike.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 61992200
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020