Diensten - 255303-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kristiansand: Film- en videodiensten

2020/S 105-255303

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nye Veier
Nationaal identificatienummer: 915 488 099
Postadres: Tangen 76
Plaats: Kristiansand
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 4608
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Lindy Taraldsen
E-mail: lindy.taraldsen@nyeveier.no
Telefoon: +47 95261477

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nyeveier.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/279098

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270422&B=NYEVEIER
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270422&B=NYEVEIER
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Builder, road development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Film Production and Photography Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92100000 Film- en videodiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contract includes film production and photography services for Nye Veier AS, particularly documentation and communication related to projects. There will also be a need for editing and cutting films so that Nye Veier can upload material to the internet and social media.

The objective of the contract is to present Nye Veier in the form of films and photos. This shall be used for our communication. The provider must present nationwide film and photography service.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32354300 Fotografische film
32354500 Videofilms
44176000 Dunne folie
79960000 Fotografische en aanvullende diensten
79961000 Fotografische diensten
79961100 Reclamefotografiediensten
79961200 Luchtfotografiediensten
92111210 Productie van reclamefilms
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract includes film production and photography services for Nye Veier AS, particularly documentation and communication related to projects. There will also be a need for editing and cutting films so that Nye Veier can upload material to the internet and social media.

The objective of the contract is to present Nye Veier in the form of films and photos. This shall be used for our communication. The provider must present nationwide film and photography service.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option for 2 x 1 years extension.

The total contract period is up to 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for 2 x 1 years extension.

The total contract period is up to 4 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kristiansand Tingrett
Postadres: Tollbodgata 45
Plaats: Kristiansand
Postcode: 4614
Land: Noorwegen

Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/kristiansand-tingrett/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klagenemnda for Offentlige Anskaffelse
Postadres: Zander Kaaes gate 7
Plaats: Bergen
Postcode: 5015
Land: Noorwegen

Internetadres: http://www.kofa.no

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Nye Veier AS
Postadres: Tangen 76
Plaats: Kristiansand
Postcode: 4608
Land: Noorwegen
E-mail: anskaffelser@nyeveier.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020