Diensten - 255305-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Sarpsborg: Installatie van elektrische uitrusting

2020/S 105-255305

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sarpsborg Kommune
Nationaal identificatienummer: 938 801 363
Postadres: Postboks 237
Plaats: Sarpsborg
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1702
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Øystein Ulfeng Paulsen
E-mail: oeystein-ulfeng.paulsen@sarpsborg.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarpsborg.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqqskfbvh&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqqskfbvh&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement, Establishment and Connection of Ignition Cupboards for Controlling Street Lights

Referentienummer: 20/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this contract is to ensure that the contracting authority, in accordance with applicable laws and regulations, achieves a cost effective and rational procurement of ignition cupboards for controlling street lights (establishment and connection) for Sarpsborg Municipality. We would like to establish up to 80 ignition cupboards in the period 2020-2021, with completion by 30 November 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45316100 Installeren van buitenverlichting
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The purpose of this contract is to ensure that the contracting authority, in accordance with applicable laws and regulations, achieves a cost effective and rational procurement of ignition cupboards for controlling street lights (establishment and connection) for Sarpsborg Municipality. We would like to establish up to 80 ignition cupboards in the period 2020-2021, with completion by 30 November 2021.

The contract will apply for the goods and services listed in the price sheet, requirements specification and closely related products. The contract manager will decide cases where there can be doubt as to whether a product is ‘closely related’ or not.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sarpsborg Tingrett
Plaats: Sarpsborg
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020