Diensten - 255308-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Fredrikstad: Diensten voor afvalrecycling

2020/S 105-255308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fredrikstad kommune
Nationaal identificatienummer: 940039541
Postadres: Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
Plaats: Fredrikstad
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 1606
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jorunn Amundgård
E-mail: joramu@fredrikstad.kommune.no
Telefoon: +47 97539580

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/122353414.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.fredrikstad.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operation of Mobile Recycling Stations — Bulk Waste Campaign

Referentienummer: 2020/1832
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A contract has been signed for the operation of mobile recycling stations.

Each year, Fredrikstad kommune [Fredrikstad municipality] implements a bulk waste campaign with mobile recycling stations for households in the municipality. The campaign is implemented during two weeks in spring (April/May). The objective of the campaign is to give households a time limited, local offer for the delivery of source sorted bulk waste in addition to the permanent recycling station at Frevar, Øra.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The purpose of the procurement is to engage a supplier to be responsible for rigging and operation of the stations, with all container management and recycling of the waste, except for hazardous waste and any residual waste. The contracting authority will provide assistance to specific support functions such as signage, cordoning and management of hazardous waste, and will provide four customer guides during operation of the stations. Tenderers must be responsible for the establishment of the stations with containers, operation, transport and delivery of the waste factions for recycling.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Extension of contract, see II.2.7).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-043429
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Operation of Mobile Recycling Stations — Bulk Waste Campaign

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Humlekjær & Ødegaard AS
Postadres: Strykerveien 11
Plaats: Torp
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1658
Land: Noorwegen
E-mail: post@humlegaard.no
Telefoon: +47 69345179
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fredrikstad tingrett
Postadres: Postbokd 113
Plaats: Fredrikstad
Postcode: 1601
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020