Diensten - 255309-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Bergen: Diensten in verband met informatietechnologie

2020/S 105-255309

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitetet i Bergen
Nationaal identificatienummer: 874 789 542
Postadres: Pb 7800
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO051 Hordaland
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Erik Vikanes-Hansen
E-mail: Erik.Vikanes-Hansen@uib.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uib.no/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Advisory and Consultative Services AV

Referentienummer: ANSK-0047-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The IT department at the University of Bergen (Norwegian abbreviation UiB) has challenges related to personnel capacity for the planning and preparation of the specification for AV installations in educational rooms. In the near future, we will need additional manpower to perform mini competitions against our framework agreement for procurement of AV equipment for educational rooms.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72220000 Systeem- en technisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The IT department at the University of Bergen (Norwegian abbreviation UiB) has challenges related to personnel capacity for the planning and preparation of the specification for AV installations in educational rooms. In the near future, we will need additional manpower to perform mini competitions against our framework agreement for procurement of AV equipment for educational rooms.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095782
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norconsult AS
Nationaal identificatienummer: 962 392 687
Postadres: Vestfjord gt 4
Plaats: Sandvika
NUTS-code: NO05 Vestlandet
Postcode: 1338
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bergen tingrett
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020