Diensten - 255309-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Bergen: Diensten in verband met informatietechnologie

2020/S 105-255309

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitetet i Bergen
Nationaal identificatienummer: 874 789 542
Postadres: Pb 7800
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO051 Hordaland
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Erik Vikanes-Hansen
E-mail: Erik.Vikanes-Hansen@uib.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uib.no/

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Advisory and Consultative Services AV

Referentienummer: ANSK-0047-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72220000 Systeem- en technisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095782

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norconsult AS
Nationaal identificatienummer: 962 392 687
Postadres: Vestfjord gt 4
Plaats: Sandvika
NUTS-code: NO05 Vestlandet
Postcode: 1338
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020