Diensten - 255314-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Hamar: Telecommunicatiediensten

2020/S 105-255314

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-247158)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hamar Kommune
Nationaal identificatienummer: 970540008
Postadres: Vangsveien 51
Plaats: Hamar
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2306
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Harald Brovold
E-mail: harald.brovold@hamar.kommune.no
Telefoon: +47 99090558

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130357489.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.hamar.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

New Assignment Processing System for 110 Exchanges — Pre-qualification

Referentienummer: 2020/3001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of the procurement is to replace the current assignment processing tool for all 110 exchanges in Norway.

Vision, currently used by the centres, has reached the end of its technical life and needs to be replaced. Vision has, since procurement in connection with the introduction of Nødnett [the Norwegian Public Safety Network], been owned by the state. It has always been assumed that the state would be responsible for the procurement of Vision, while replacement of the tool and procurement of a new assignment processing tool is a municipal responsibility and will be financed by the municipalities.

See the attached tender documentation and all annexes for a comprehensive description.

Click here https://permalink.mercell.com/130357489.aspx

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247158

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: