Diensten - 255315-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-255315

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-197768)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statsbygg
Nationaal identificatienummer: 971278374
Postadres: Biskop Gunnerus' gate 6
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0103
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Morten Haveraaen
E-mail: morten.haveraaen@statsbygg.no
Telefoon: +47 95188836

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/128320159.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1004910 New Government District. Contract H146 Hire of Specialist Adviser for Logistics

Referentienummer: 2020/1212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Statsbygg requests, for project number 1004910 New Government District, tenders for consultancy assignments for contract H146; the hire of specialist adviser for logistics. The hired specialist adviser shall develop a system for deliveries of mail and parcels, goods and services for the Government District and neighbouring areas during the operation stage. The adviser must assist the project manager of contract K302 Barracks and operation of the logistics during the construction stage.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-197768

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: