Diensten - 255316-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Vadsø: Ambulancediensten

2020/S 105-255316

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Per Stavnesli
E-mail: per.stavnesli@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130931522.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operation of the Ambulance Boat Service in Møre og Romsdal-Sande

Referentienummer: 2020/899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85143000 Ambulancediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Møre og Romsdal Hospital Trust intends to extend the contract for the ambulance service in Sande up until 31 December 2020.

The contract extension shall be signed 15 June 2020 at the earliest.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85142000 Paramedische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sande.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The reason for this extension that is based on the current contract, lies in the fact that it takes longer time to complete a new requirement specification.

1) Awaiting clarification from the County regarding financial support to Sande municipality for ‘commuter route’;

2) Due to the contagious situation we are in, the focus/work from both the health trusts and the Norwegian Hospital Procurement Trust has been reserved for this situation.

Contract duration.

Sande 5-10 years NB: the final contract duration has not yet been fully determined as there remains clarifications to be made regarding the need for a social boat.

Tentative plan for a new competition

— publication of a new tender contest is expected by the middle of October 2020;

— deadline for receipt of tenders: by the middle of November 2020;

— contract award: by the middle of December 2020;

— contract work and improvements for commencement will depend on the selected tender. Completed by the end of 2020;

— commencement of new contract: 1 January 2021.

§ 13-3.Terms for use of competition with negotiation without a prior notice.

3) it is impossible to comply with the deadlines for an open tender competition, limited tender competition or a competition with negotiation after a prior notice due to conditions that are not caused by the contracting authority and that the contract authority could not predict. The scope of the contract must not be larger than strictly necessary:

The scope of the contract is six months beyond the expiry date.

The contract extension shall be signed 15 June 2020 at the earliest.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

The reason for this extension that is based on the current contract, lies in the fact that it takes longer time to complete a new requirement specification.

1) Awaiting clarification from the County regarding financial support to Sande municipality for ‘commuter route’;

2) Due to the contagious situation we are in, the focus/work from both the health trusts and the Norwegian Hospital Procurement Trust has been reserved for this situation.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 158-391825

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2019/1817
Benaming:

Operation of the Ambulance Boat Service in Møre og Romsdal-Sande

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sande båtutleige AS
Nationaal identificatienummer: 966691697
Plaats: Kvamsøy
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
Postcode: 6087
Land: Noorwegen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 4 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 4 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Postadres: Postboks 54
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Postadres: Postboks 54
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020