Werken - 255320-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Hamar: Bouwen van spoorwegtunnel

2020/S 105-255320

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-247189)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bane NOR SF
Nationaal identificatienummer: 917 082 308
Postadres: Postboks 4350
Plaats: Hamar
NUTS-code: NO051 Hordaland
Postcode: 2308
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Silja Kristiansen Bruland
E-mail: silja.kristiansen.bruland@banenor.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.banenor.no

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UUT 23 Existing Tunnel

Referentienummer: 202000774
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221242 Bouwen van spoorwegtunnel
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Upgrading an existing railway tunnel between Arna and Fløen, as well as associated concrete work.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247189

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Deadline for receipt of tenders or requests for participation.
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: