Leveringen - 255321-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Periodieke indicatieve aankondiging - niet gebruikt als middel voor een oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Oslo: Netwerkinfrastructuur

2020/S 105-255321

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sporveien AS
Nationaal identificatienummer: 915 070 434
Postadres: Økernveien 9
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0608
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Heidi Omberg
E-mail: heidi.omberg@sporveien.com
Telefoon: +47 90168166

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sporveien.com

Adres van het kopersprofiel: https://anbud.sporveien.com/sporveien/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI — Modernisation of Network Infrastructure Sporveien

Referentienummer: KON-01321
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32424000 Netwerkinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sporveien is preparing a procurement process connected to the modernisation of the network infrastructure, which will probably be published in Doffin in summer 2020. The aim of this RFI is to get an understanding of the systems, services and delivery areas in the market related to network infrastructure services, so that the tender documentation/requirements specification for this delivery (new contracts) is precise and covers Sporveien's needs. Sporveien would also like concrete input on how the requirements specification ought to be designed, without it favouring a specific solution and/or a specific supplier. Input is also wanted on the type of SSA contracts that this type of procurement ought to be based on and the reasons for this.

Market meetings could also be held for a further mapping of information after we have received responses to this RFI. Further information is in the separate document that is available at https://anbud.sporveien.com/sporveien/

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32424000 Netwerkinfrastructuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Currently mainly Oslo and the area around Oslo, but also Lillehammer and Trondheim.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sporveien is preparing a procurement process connected to the modernisation of the network infrastructure, which will probably be published in Doffin in summer 2020. The aim of this RFI is to get an understanding of the systems, services and delivery areas in the market related to network infrastructure services, so that the tender documentation/requirements specification for this delivery (new contracts) is precise and covers Sporveien's needs. Sporveien would also like concrete input on how the requirements specification ought to be designed, without it favouring a specific solution and/or a specific supplier. Input is also wanted on the type of SSA contracts that this type of procurement ought to be based on and the reasons for this.

Market meetings could also be held for a further mapping of information after we have received responses to this RFI. Further information is in the separate document that is available at https://anbud.sporveien.com/sporveien/

II.2.14)Nadere inlichtingen

Responding to this RFI will not disadvantage any possible participation in the actual contest at a later date.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Further information is in the separate document that is available at https://anbud.sporveien.com/sporveien/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020