Diensten - 255323-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Watermeters

2020/S 105-255323

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
Nationaal identificatienummer: 971 185 589
Postadres: Herslebs gate 5
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0561
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Lyudmyla Lorentzen
E-mail: lyudmyla.lorentzen@vav.oslo.kommune.no
Telefoon: +47 23440039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/341765
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Plumbing Services and Installation of Water Meters

Referentienummer: 58/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Fee Section in the Agency for Water and Wastewater Services (VAV) has started a project to calculate the average water consumption per day for an Oslo citizen. In addition VAV will look at what effect the installation of a water meter has on water consumption. Water meters will be installed in 350-400 private households.

The project will form the basis for a decision on whether water meters are to be introduced all over Oslo.

The installation of water meters in private households is one of the most important steps of VAV's project.

In order to calculate water consumption, it is necessary to install water meters in private households who would like to participate in the project. The installation must be carried out in a professional way on behalf of VAV, and in accordance with Oslo Municipality's 'Norm for Water Meter Installation'.

It will require efficient logistics and good planning in order to manage many installations in a short period of time.

See the attached tender documentation for details.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50411100 Reparatie en onderhoud van watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Fee Section in the Agency for Water and Wastewater Services (VAV) has started a project to calculate the average water consumption per day for an Oslo citizen. In addition VAV will look at what effect the installation of a water meter has on water consumption. Water meters will be installed in 350-400 private households.

The project will form the basis for a decision on whether water meters are to be introduced all over Oslo.

The installation of water meters in private households is one of the most important steps of VAV's project.

In order to calculate water consumption, it is necessary to install water meters in private households who would like to participate in the project. The installation must be carried out in a professional way on behalf of VAV, and in accordance with Oslo Municipality's 'Norm for Water Meter Installation'.

It will require efficient logistics and good planning in order to manage many installations in a short period of time.

VAV does not have the capacity to carry out this assignment itself. The agency will, therefore, procure a plumbing company to carry out this work.

See the attached tender documentation for details.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Assignment comprehension / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has an option to extend the contract until March 2020 on unchanged terms.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-248748
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Procurement of Plumbing Services and Installation of Water Meters

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Postadres: Herslebs gate 5
Plaats: Oslo
Postcode: 0561
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@vav.oslo.kommune.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020