Leveringen - 255351-2020

02/06/2020    S105

Zwitserland-Pfäffikon: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2020/S 105-255351

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Freienbach Feuerwehr
Postadres: Gwattstraße 7a
Plaats: Pfäffikon
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 8808
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Adrian Reichmuth
E-mail: adrian.reichmuth@freienbach.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1136699
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Gemeinde Freienbach Feuerwehr
Postadres: Gwattstraße 7a
Plaats: Pfäffikon
Postcode: 8808
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Adrian Reichmuth
E-mail: adrian.reichmuth@freienbach.ch
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatz Autodrehleiter Feuerwehr

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eine Autodrehleiter für die Feuerwehr Freienbach. Die kostenlosen Unterlagen/das Pflichtenheft muss schriftlich bei der Beschaffungsstelle angefordert werden. Die Unterlagen sind ab dem 29.5.2020 verfügbar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Freienbach

Feuerwehr

Gwattstrasse 7a

8808 Pfäffikon SZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eine Autodrehleiter für die Feuerwehr Freienbach. Die kostenlosen Unterlagen/das Pflichtenheft muss schriftlich bei der Beschaffungsstelle angefordert werden. Die Unterlagen sind ab dem 29.5.2020 verfügbar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/08/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

Feuerwehrlokal, Gwattstraße 7a, 8808 Pfäffikon

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Verhandlungen: Es werden keine Verhandlungen geführt.

Verfahrensgrundsätze: Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001(IVöB, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur IVöB vom 15. Dezember 2004 (VIVöB, SRSZ 430.130). Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

Sonstige Angaben: Begehung: Einsichtnahme:.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. (Art. 15 IVöB).

Schlusstermin/Bemerkungen: Maßgebend ist der Eingang bei der ausschreibenden Stelle — Poststempel genügt nicht.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 29.5.2020, Dok. 1136699 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 15.7.2020.

Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 29.5.2020 bis 1507.2020

Kosten: 0.00 CHF

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020