Diensten - 255374-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Straatsburg: Computernetwerkdiensten

2020/S 105-255374

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-247215)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DGA Council of Europe – Directorate General of Administration
Nationaal identificatienummer: 77886008000010APE990Z
Postadres: avenue de l'Europe
Plaats: Strasbourg (Alsace)
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67075
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Schuhmacher Julia
E-mail: admin.Eproc@coe.int

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.coe.int/en/web/portal/suppliers-central

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CDE — réseau informatique, maintenance, MCO (V2)

Referentienummer: CdE - RESEAU INFORMATIQUE, MAINTENANCE, MCO (V2)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat-cadre pluri-attributaire: renouvellement du réseau informatique, maintenance et maintien en condition opérationnelle.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247215

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mise à jour commentaires et règlement.