Werken - 255378-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bolton: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-255378

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bolton at Home
Postadres: 98 Waters Meeting Road
Plaats: Bolton
NUTS-code: UKD36 Greater Manchester North West
Postcode: BL1 8SW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Procurement Hub
E-mail: procurementhub@boltonathome.org.uk
Telefoon: +44 120432800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.boltonathome.org.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.boltonathome.org.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.the-chest.org.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.the-chest.org.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Void Security Works to Bolton at Home Properties

Referentienummer: DN478497
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bolton at Home would like to invite tenders for void security works to Bolton at Home Properties within the Bolton at Home Group.

The work generally comprises the following:

• provision fitting and removal of metal security window and door shutters;

• provision of net curtains and rails;

• provision of monitored alarm system to void properties.

The contract will be evaluated on 40 % price and 60 % quality. The initial contract period will be for 2 years with an option to further extend the contract for 2 periods of 12 months (2 + 1 + 1).

Estimated start date 1 October 2020. Social Value contributions apply to this tender and 1 % of the agreed final contract sum will be invoiced annually.

TUPE applies to this tender opportunity.

Please note: monetary budgets and figures are indicative and may be subject to change.

Please note: deadline for clarification questions is Friday 26 June 2020 at 5.00 p.m.

Tender documents are available with unrestricted and full direct access free of charge via the chest portal, reference number DN478497 (www.the-chest.org.uk).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
70333000 Huisvestingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD36 Greater Manchester North West
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bolton at Home would like to invite tenders for void security works to Bolton at Home Properties within the Bolton at Home Group.

The work generally comprises the following:

• provision fitting and removal of metal security window and door shutters;

• provision of net curtains and rails;

• provision of monitored alarm system to void properties.

The contract will be evaluated on 40 % price and 60 % quality. The initial contract period will be for 2 years with an option to further extend the contract for 2 periods of 12 months (2 + 1 + 1).

Estimated start date 1 October 2020. Social Value contributions apply to this tender and 1 % of the agreed final contract sum will be invoiced annually.

TUPE applies to this tender opportunity.

Please note: monetary budgets and figures are indicative and may be subject to change.

Please note: deadline for clarification questions is Friday 26 June 2020 at 5.00 p.m.

Tender documents are available with unrestricted and full direct access free of charge via the chest portal, reference number DN478497 (www.the-chest.org.uk).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality/Technical / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bolton at Home Ltd
Postadres: 98 Waters Meeting Road
Plaats: Bolton
Postcode: BL1 8SW
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020