Werken - 255379-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Installeren van brandpreventie-installaties

2020/S 105-255379

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Procurement for Housing Ltd (t/a PfH Scotland)
Postadres: 95 McDonald Road
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: EH7 4NS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: jbrighouse@pfh.co.uk
Telefoon: +44 8000315405

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pfhscotland.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18142

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fire Safety Installation Service and Maintenance Works and Services — Scotland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Established in 2004, Procurement for Housing (PfH) is a national procurement consortium dedicated to the housing sector and supported by the National Housing Federation (NHF), the Chartered Institute of Housing (CIH) and Housemark. PfH Scotland was established in 2013. PfH Scotland is a contracting authority under Regulation 2 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (‘PCSR 2015’) and a central purchasing body under Regulation 38 PCSR 2015.

PfH Scotland is seeking qualified and experienced contractors to establish a framework agreement for fire safety installation, service and maintenance works and services to cover spirnkler and fire suppression systems, fire alarm and emergency lighting systems, passive works, whole building works, cladding and domestic fire alarms. The framework will be divided into regions. A separate framework is being procured for England, Wales and Northern Ireland, details of which can be accessed at: https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/Home

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprinkler and Fire Suppression Systems Service and Maintenance

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
45343100 Aanbrengen van brandwering
31625100 Branddetectiesystemen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service and maintenance services in relation to sprinkler and fire suppressions systems. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Alarm and Emergency Lighting Installation and Associated Service and Maintenance Scotland

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625200 Brandalarmsystemen
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
45343100 Aanbrengen van brandwering
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625100 Branddetectiesystemen
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance in relation to fire alarm and emergency lighting systems. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Alarms and Emergency Lighting Service and Maintenance Scotland

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625200 Brandalarmsystemen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45343100 Aanbrengen van brandwering
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625100 Branddetectiesystemen
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service and maintenance in relation to fire alarms and emergency lighting systems. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Safety Passive Works Scotland

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625100 Branddetectiesystemen
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
45343100 Aanbrengen van brandwering
44221220 Branddeuren
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
35111000 Brandblusuitrusting
45343200 Installeren van brandblusinstallaties
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
42512510 Luchtregelkleppen
50222100 Reparatie en onderhoud van schokdempers
34928470 Signaleringsborden
35111200 Brandweermaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance in relation to a range of passive fire protection measures including but not limited to fire resistant rated compartmentation works, provision and replacement of fire doors to PAS 24 standards, wet/dry riser works, fire sealing and damping. signage and photoluminescent path markers. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Safety Whole Building Works Installation, Service and Maintenance Scotland

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
31625100 Branddetectiesystemen
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
44221220 Branddeuren
45343200 Installeren van brandblusinstallaties
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
75251110 Brandpreventiediensten
44212381 Bekleding
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625200 Brandalarmsystemen
34928470 Signaleringsborden
35111200 Brandweermaterialen
45343230 Installeren van sprinklersystemen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
45343100 Aanbrengen van brandwering
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance in relation to a range of active and passive fire protection measures as described in lots 1 to 5. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Domestic Fire Alarms Installation and Maintenance

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
31625100 Branddetectiesystemen
31625200 Brandalarmsystemen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
45343100 Aanbrengen van brandwering
45343200 Installeren van brandblusinstallaties
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance in relation to domestic fire alarms. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Safety Cladding Works Scotland

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262650 Bekledingswerkzaamheden
45343100 Aanbrengen van brandwering
44212381 Bekleding
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
35111200 Brandweermaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of cladding and replacement aluminium composite material (ACM) cladding panels with new fir resistant cladding systems with appropriate compartmentation. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprinkler and Fire Suppression Systems Installation and Associated Service and Maintenance

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
35111500 Brandbestrijdingssysteem
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
45343100 Aanbrengen van brandwering
75251110 Brandpreventiediensten
31625100 Branddetectiesystemen
45343230 Installeren van sprinklersystemen
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance in relation to sprinkler and fire suppressions systems. The lot is divided into six geographical regions and bidders may tender for all regions. To be considered for the framework, organisations must meet the minimum standards of accreditation and other criteria as set out in the ESPD and the associated scoring methodology. PfH Scotland intends to appoint five contractors to each region, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the ESPD and associated scoring methodology.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Organisations must have the following minimum levels of general annual turnover for the lots they are applying for:

Lot 1: GBP 2 000 000 (two million pounds),

Lot 2: GBP 2 000 000 (two million pounds),

Lot 3: GBP 2 000 000 (two million pounds),

Lot 4: GBP 2 000 000 (two million pounds),

Lot 5: GBP 4 000 000 (four million pounds),

Lot 6: GBP 4 000 000 (four million pounds),

Lot 7: GBP 4 000 000 (four million pounds),

Lot 8: GBP 2 000 000 (two million pounds).

PfH Scotland will obtain an independent third-party risk report from Experian using the Company Registration number supplied by the bidder. Any organisation who does not meet the minimum threshold of 50 out of 100 (Average Risk) will be subject to further investigation. This may entail a review of recent accounts and PfH Scotland reserves the right to request additional information to satisfy itself that the organisation is financially secure. PfH Scotland reserves the right to reject an organisation where it has doubts over the financial position of the organisation. It is the bidding organisation's responsibility to ensure that all information held by Experian is accurate when submitting their tender.

Organisations are required to hold the following minimum levels of insurance:

Employers liability: all lots = 5 000 000 (five million pounds).

Public liability: all lots = 10 000 000 (ten million pounds).

Professional indemnity: lots 1,3, 5 and 8 = 2 000 000 (two million pounds) per annum in aggregate in respect of fire precaution works.

Professional indemnity: lots 6 and 7 = 5 000 000 (five million pounds) per annum on an each and every claim basis, with an inner cap of 2 000 000 (two million pounds) per annum in the aggregate in respect of fire precaution works.

Product liability: lots 1, 5, 6 and 7 = 10000000 (ten million pounds).

Product liability: lots 2, 3, 4 and 8 = 5000000 (five million pounds).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Bidders are required to be able to supply at least three contract examples for each lot they are bidding for. Such examples must be within the last 5 years for public works contracts and the last 3 years for public service contracts. Bidders must provide sufficient detail in their response to enable PfH to be able to identify and assess the relevant of the contract examples to the services required under the framework agreement. Bidders should use question 4C.1 to respond to the requirement. Bidders that are unable to provide three relevant and appropriate examples demonstrating sufficient experience (or provide a justification why they are unable to do so) will be excluded from the procurement process.

2) Bidders are required to self-certify (at 4A.1) that they hold membership of at least one of the following organisations: National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC), Electrical Contractors Association (ECA) or The Electrical Contractors Association of Scotland (SELECT). Bidders must be able to provide evidence of membership if requested. Where equivalent national memberships are held, bidders must be able to demonstrate equivalence with those memberships.

3) Bidders must be able to self-certify (at 4A.1) that they hold approved contractor status and are registered on the Loss Certification Prevention Board (LCPB) list of approved products and services. Bidders must be able to provide evidence of registration if requested. Where equivalent national registrations are held, bidders must be able to demonstrate equivalence with those registrations.

4) Where a bidder does not hold approved contractor status and are not registered on the LCPB, they must identify (at 4A.1) what equivalent third-party accreditations they hold (e.g. FIRAS/BAFE as appropriate to the lot being applied for) and be able to demonstrate that they meet the list of required accreditations/standards as set out in section I.2.2) of Document 3 — Specification. Bidders must be able to provide evidence of such accreditations if requested.

5) Where bidders are relying on subcontractors they must supply the information required in 3 and 4 above at Question 2D.1.1.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 30
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The following minimum requirements apply:

1) Bids may be excluded if they are in any of the situations referred to in Reg.58 of the PCSR 2015.

2) Bidders must to state the proportion of the contract they expect to subcontract.

3) Quality assurance. Bidders are required to hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 9001 or can demonstrate that they have robust equivalent quality standards.

4) Health and Safety. Bidders are required to hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS OHSAS 18001 or has within the last 12 months successfully met the assessment requirements of a construction related scheme in registered membership of the Safety Schemes in Procurement (SSIP) or can demonstrate that they have robust equivalent health and safety standards.

6) Environmental. Bidders are required to hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 14001 or can demonstrate it has robust equivalent environmental standards.

The framework may be used by any contracting authority listed in or referred to in the OJEU notice. This includes:

— all current members of PfH at the time of the OJEU notice;

— any registered provider of social housing (or Welsh registered social landlord, or Scottish registered social registered social landlord) that becomes a member of PfH during the period of the framework;

— any public authority (as defined in the FOI Act 2000 for public authorities in England, Wales, Northern Ireland and UK-wide public authorities based in Scotland or as defined in the Freedom of Information (Scotland) Act 2002 for Scottish public authorities) that becomes a member of PfH at any time during the period of the framework;

— any local authority (as defined in the Local Government Act 1972 for public authorities in England and Wales or as defined in the Local Government (Scotland) Act 1973 for Scottish local authorities or as defined in the Local Government Act (Northern Ireland) 1972 for local authorities in Northern Ireland) that becomes a member of PfH at any time during the period of the framework agreement;

— any housing arm's length management organisation (ALMO) that becomes a member of PfH during the period of the framework agreement;

— any wholly owned subsidiaries of any of the above organisations; and

— any other contracting authority listed on the following page of the PfH website.

http://procurementforhousing.co.uk/permissible-users/ at the time of the OJEU notice for this procurement.

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=621963

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Information on community benefits that will be delivered as part of this contract are requested in the ITT

(SC Ref:621963)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Court of Session
Postadres: Parliament House, Parliament Square
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1RQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1312252595

Internetadres: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/court-of-session

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020