Leveringen - 255387-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 105-255387

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avon Fire & Rescue Service
Nationaal identificatienummer: VAT No: 664419911
Postadres: Valley Road, Portishead
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Postcode: BS20 8JJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Amy Harraway
E-mail: amy.harraway@avonfire.gov.uk
Telefoon: +44 1179262061
Fax: +44 11799253561

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.avonfire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/30508

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33218&B=BLUELIGHT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33218&B=BLUELIGHT
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Vehicle Parts

Referentienummer: AFRS02-2020-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply of vehicle parts for AF&RS fleet, including fire appliances, specialist vehicles, ancillary vehicles and marine applications. Split into three lots:

Lot 1: vehicle parts and vehicle ancillary components;

Lot 2: chassis non-standard equipment;

Lot 3: consumables and ladder components.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 050 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vehicle Parts and Vehicle Ancillary Components

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31160000 Delen van elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
34224200 Delen van andere voertuigen
34310000 Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan
34312000 Motoronderdelen
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
34322000 Remmen en remonderdelen
34324000 Wielen, onderdelen en toebehoren
34326000 Autokriks, koppelingen en bijbehorende onderdelen
34326100 Koppelingen en onderdelen
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Voornaamste plaats van uitvoering:

BS11 9DJ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• brakes, steering, suspension, exhaust, engine, filters, panels etc.;

• radio equipment, floor covering, tail lift, cranes, demountable chassis etc.;

• body panels and chassis parts.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 14/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The call-off contract by a further 2 years in 12 months periods.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The values are estimated based on the information that AF&RS has, the value could differ slighty between the lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chassis Non-Standard Equipment

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34224200 Delen van andere voertuigen
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Voornaamste plaats van uitvoering:

BS11 9DJ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parts for the body including the different makes, body fabrication components, panels draws, shutter, latches, handles etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 14/05/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The call-off Contract by a further 2 years in 12 months periods.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The values are estimated based on the information that AF&RS has, the value could differ slighty between the lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumables and Ladder Components

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44481100 Brandladders
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Voornaamste plaats van uitvoering:

BS11 9DJ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• nuts, bolts etc.;

• components parts for ladders etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 14/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The call-off Contract by a further 2 years in 12 months periods.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The values are estimated based on the information that AF&RS has, the value could differ slighty between the lots.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/10/2025
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Avon Fire and Rescue Service, Headquarters, Valley Road, Portishead BS20 8JJ.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

The tender will be opened with Danielle Neale (Treasurer), a member from the Fire Authority and Procurement Representative via EU-Supply e-tendering portal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Avon Fire Authority
Postadres: Valley Road
Plaats: Portishead
Postcode: BS20 8JJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020