Leveringen - 255391-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Foto-uitrusting

2020/S 105-255391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: mark.eardley@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motion Capture System

Referentienummer: EC0846
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38650000 Foto-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The school of informatics provides a fertile environment for a wide range of studies focussed on understanding computation in both artificial and natural systems. With over 450 academic and research staff and over 850 students, the School of Informatics at the University of Edinburgh is the largest in the UK and one of the largest in Europe. The School, and in particular, the Institute of Perception Action and Behaviour (IPAB) has purchased a motion capture system to track full body and finger motions, that can capture interactions between multiple subjects including the function to capture them playing two persons games, having conversations, and dancing together.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 199 400.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
38650000 Foto-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Voornaamste plaats van uitvoering:

School of Informatics, Informatics Forum, Room G.13, 10 Crichton Street, Edinburgh EH8 9AB.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Institute of Perception, Action and Behaviour (IPAB) has purchased a motion capture system to track full body and finger motions, that can capture interactions between multiple subjects including the function to capture them playing two persons games, having conversations, and dancing together.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

5 x software licences.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 164-402129
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EC0846
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vicon Motion Systems Ltd
Postadres: 6, Oxford Industrial Park, Mead Road
Plaats: Yarnton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: OX5 1QU
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1865261800
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 400.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:621560)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Edinburgh Sheriff Court
Postadres: 27 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1LB
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020