Leveringen - 255392-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swansea: Beschermende en veiligheidskleding

2020/S 105-255392

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City and County of Swansea
Postadres: Civic Centre
Plaats: Swansea
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA1 3SN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lisa Evans
E-mail: lisa.evans5@swansea.gov.uk
Telefoon: +44 7966230649

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.swansea.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Delivery of Corporate and Protective Clothing

Referentienummer: CCS/18/076
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The framework will cover corporate, protective and safety clothing for several departments within the Council. Items such as safety footwear, high visibility clothing, eye and ear safety equipment, working type polo shirts and trousers, etc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Framework Agreement For The Supply and Delivery of Corporate and Protective Clothing — Core Personal Protection Equipment

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444100 Veiligheidshoofddeksels
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18110000 Beroepskleding
18113000 Industriële kleding
18220000 Weerbestendige kleding
18221000 Waterdichte kleding
18222000 Bedrijfskleding
18400000 Speciale kleding en accessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Swansea, South Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A framework is to be tendered for corporate, protective and safety clothing and equipment for the Council. It will contain a variety of items required from safety footwear, high visibility clothing, water/weather proof clothing, head, ear and eye safety wear, corporate polo shirts and trousers for some departments, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

There might be items which the Council may require which will not be on the Core list tendered, we will ask for a discount on these items when required and they be ordered as part of the framework.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Delivery of Corporate and Protective Clothing — Civil Enforcement Officers Uniforms

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444100 Veiligheidshoofddeksels
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18110000 Beroepskleding
18113000 Industriële kleding
18220000 Weerbestendige kleding
18221000 Waterdichte kleding
18222000 Bedrijfskleding
18400000 Speciale kleding en accessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Swansea, South Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The framework will consist of corporate, safety and protective clothing and equipment. Several departments within the Council will be using the framework, items such as safety footwear, high visibility clothing, water/weather proof clothing,corporate polo shirts and trousers are some of the items on the framework agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional items may need to be purchased as the contract is running, they will be additional items to the core list submitted for tendering. A discount will be required on these items but they will be ordered as part of the framework.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 216-529507
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Delivery of Corporate and Protective Clothing — Core Personal Protection Equipment

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bunzl Greenham
Postadres: Bunzl Greenham, Units A1/A2 Gellihirion Ind Est
Plaats: Pontypridd
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF37 5SX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elite Supported Employment Agency Ltd
Postadres: 8 Magden Park, Greenmeadow, Llantrisant
Plaats: Pontyclun
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF72 8XT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arco Ltd
Postadres: PO BOX 21 Waverley Street
Plaats: Hull
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: HU1 2SJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMI
Postadres: Corporate House, Kings Road Business Park
Plaats: Haslemere
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: GU272QH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emyr Davies A'i Fab Cyf
Postadres: Bwlchmawr, Ffostrasol
Plaats: Llandysul
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA444TD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PK Safety
Postadres: Evolve House, Dyffryn Park
Plaats: Ystrad Mynach
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF82 7TW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rugbi Industrial Supplies Ltd
Postadres: The Courtyard, D'arcy Business Park Llandarcy
Plaats: Neath
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA10 6EJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langstone Supplies Ltd
Postadres: 3, Saint John's Court, Upper Forest Way
Plaats: Swansea
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA6 8QQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Complete Business Solutions Group Ltd
Postadres: Daughters Court, Silkwood Park, Ossett
Plaats: Wakefield,
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: WF5 9TQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Contego Safety Solutions Ltd
Postadres: Wearmaster House, Malthouse Lane
Plaats: Hassocks
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: BN6 9LA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Direct Corporate Clothing
Postadres: Direct 2 Industrial Park, Roway Lane
Plaats: Oldbury
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: B69 3ES
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Screwfix Direct Ltd
Postadres: Trade House, Mead Avenue Houndstone Business Park
Plaats: Yeovil
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: BA22 8RT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Simon Safety and Lifting Centre Ltd
Postadres: Unit 73 Honeyborough Business Park
Plaats: Milford Haven
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA73 1SE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toppers Wales Ltd
Postadres: Unit D1, Llanelli Gate Buisness Park Dafen
Plaats: Llanelli
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA14 8LQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Delivery of Corporate and Protective Clothing — Civil Enforcement Officers Uniforms

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bunzl Greenham
Postadres: Units A1/A2 Gellihirion Ind Est
Plaats: Pontypridd
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF37 5SX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elite Supported Employment Agency Ltd
Postadres: 8 Magden Park, Greenmeadow, Llantrisant
Plaats: Pontyclun
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF72 8XT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arco Ltd
Postadres: PO BOX 21 Waverley Street
Plaats: Hull
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: HU1 2SJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMI
Postadres: Corporate House, Kings Road Business Park
Plaats: Haslemere
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: GU27 2QH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emyr Davies A'i Fab Cyf
Postadres: Bwlchmawr, Ffostrasol
Plaats: Llandysul
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA44 4TD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PK Safety
Postadres: Evolve House, Dyffryn Park
Plaats: Ystrad Mynach
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: CF82 7TW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rugbi Industrial Supplies Ltd
Postadres: The Courtyard, D'arcy Business Park Llandarcy
Plaats: Neath
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA10 6EJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langstone Supplies Ltd
Postadres: 3, Saint John's Court, Upper Forest Way
Plaats: Swansea
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA6 8QQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Complete Business Solutions Group Ltd
Postadres: Daughters Court, Silkwood Park, Ossett
Plaats: Wakefield
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: WF5 9TQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Contego Safety Solutions Ltd
Postadres: Wearmaster House, Malthouse Lane
Plaats: Hassocks
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: BN6 9LA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Direct Corporate Clothing
Postadres: Direct 2 Industrial Park, Roway Lane
Plaats: Oldbury
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: B69 3ES
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Screwfix Direct Ltd
Postadres: Trade House, Mead Avenue Houndstone Business Park
Plaats: Yeovil
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: BA22 8RT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Simon Safety and Lifting Centre Ltd
Postadres: Unit 73 Honeyborough Business Park
Plaats: Milford Haven
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA73 1SE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toppers Wales Ltd
Postadres: Unit D1, Llanelli Gate Buisness Park Dafen
Plaats: Llanelli
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA14 8LQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Register your company on the eTenderWales portal (this is only required once):

— navigate to the portal: http://etenderwales.bravosolution.co.uk

— click the ‘Suppliers register here’ link;

— enter your correct business and user details;

— note the username you chose and click ‘Save’ when complete;

— you will shortly receive an e-mail with your unique password (please keep this secure);

— agree to the terms and conditions and click ‘continue’.

2) Express an interest in the project:

— login to the portal with your username/password;

— click the ‘ITTs Open to All Suppliers’ link (these are the ITTs open to any registered supplier);

— click on the relevant ITT to access the content;

— click the ‘Express Interest’ button in the ‘Actions’ box on the left-hand side of the page;

— this will move the ITT into your ‘My ITTs’ page (this is a secure area reserved for your projects only);

— click on the ITT code. You can now access any attachments by clicking the ‘Settings and Buyer Attachments’ in the ‘Actions’ box.

3) Responding to the invitation to tender:

— you can now choose to ‘Reply’ or ‘Reject’ (please give a reason if rejecting);

— you can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification;

— note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT;

— there may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help available).

If you require any further assistance use the online help. Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to Friday, 8.00 to 18.00) on:

— email: help@bravosolution.co.uk

— phone: +44 8003684850

(WA Ref:101956)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: City and County of Swansea — Legal, Democratic Services and Business Intelligence
Postadres: Civic Centre
Plaats: Swansea
Postcode: SA1 3SN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: lisa.evans5@swansea.gov.uk
Telefoon: +44 79600230649

Internetadres: http://www.swansea.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: City and County of Swansea — Legal, Democratic Services and Business Intelligence
Postadres: Civic Centre
Plaats: Swansea
Postcode: SA1 3SN
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1792636000

Internetadres: http://www.swansea.gov.uk

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

We will hold regular review meetings during the duration of the contract framework.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: City and County of Swansea — Procurement Department, Commercial Services
Postadres: Civic Centre
Plaats: Swansea
Postcode: SA1 3SN
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7966230649

Internetadres: http://www.swansea.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020