Leveringen - 255395-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-255395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: fergus.martin@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316514576
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Life Sciences Research Consumables

Referentienummer: EC0857
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University of Edinburgh is issuing a Dynamic Purchasing System to accommodate the purchase of life science research consumables. Suppliers applying for the DPS will need to complete an ESPD and a series of technical criteria. The DPS will go live on the 1st February 2020 and will 're-open' to suppliers wishing to join after this date.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 967.79 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33696000 Reagentia en contraststoffen
38951000 Real-time polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The University is establishing a Dynamic Purchasing System (DPS) to accommodate the purchase of Life Science Research Consumables. A DPS is an electronic process that is run are similar to a framework agreement, but from the 1 February 2020, the contract notice will remain open throughout the lifetime of the DPS meaning that new suppliers can join at any time.

The DPS is a single lot, however requirements are split into the following categories to assist suppliers: antibodies, biochemical Reagents, cell culture consumables, cell separation consumables, chromatography, cytokines, ELISA Kits, immunology reagents, microbiology, molecular biology kits, molecular biology reagents, PCR kits, protein chemistry consumables, qPCR kits, restriction and modifying enzymes, stem cell products, transfection reagents and general life science consumables.

The tender documents can be accessed via PCS-Tender, project code: 14940

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Criteria as per ITT docs / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 222-543847
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Call-Offs from DPS between 01.02.2020 - 30.04.2020
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 34
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 22
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 34
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agilent Technologies UK Ltd
Postadres: lakeside, Cheadle Royal Business Park
Plaats: Cheadle
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: SK8 3GR
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMS Biotechnology (Europe) Ltd
Postadres: 184 Park Drive, Milton Park, Oxon
Plaats: Abingdon
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: OX14 4SE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anachem/Mettler Toledo
Postadres: 64 Boston Road, Beaumont Leys
Plaats: Leicester
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: LE4 1AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Laboratories
Postadres: 40 Parham Drive
Plaats: Eastleigh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: SO50 4NU
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biolegend UK Ltd
Postadres: 4B, Highgate Business Centre, 33, Greenwood Place
Plaats: London
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: NW5 1LB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Techne Ltd
Postadres: 19 Barton Lane
Plaats: Abingdon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: OX14 3NB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cambio Ltd
Postadres: 1 The Irwin Centre, Scotland Road, Dry Drayton
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB23 8AR
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eppendorf UK Ltd
Postadres: Eppendorf House, Gateway 1000 Whittle Way
Plaats: Stevenage
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: SG1 2FP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurogentec Ltd
Postadres: The Square
Plaats: Southampton
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: SO45 1DD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fisher Scientific
Postadres: Bishop Meadow Road
Plaats: Loughborough
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: LE11 5RG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Life Technologies Ltd
Postadres: 3 Fountain Drive
Plaats: Paisley
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: PA4 9RF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Miltenyi Biotec Ltd
Postadres: Almac House, Church Lane, Woking
Plaats: Bisley
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Qiagen Ltd
Postadres: Fleming Way, Crawley
Plaats: Crawley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RH10 9NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roche Diagnostics
Postadres: 203 Ravendale Drive
Plaats: Mountain View
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 94043
Land: Verenigde Staten
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sigma Aldrich
Postadres: The Old Brick Yard
Plaats: Gillingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SP8 4XT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stemcell Technologies SARL
Postadres: 40 rue des Berges, Miniparc Polytec, Bâtiment Sirocco
Plaats: Grenoble
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 38000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR
Postadres: Hunter Boulevard, Lutterworth
Plaats: Leicestershire
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LE17 4XN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Formedium
Postadres: Unit 1b, Hunstanton Commercial Park
Plaats: Hunstanton
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Postcode: PE36 5JQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter
Postadres: Oakley Court, Kingsmead Business Park, London Road
Plaats: High Wycombe
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: HP11 1JU
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Greiner Bio-One Ltd
Postadres: Brunel Way, Stroudwater Business Park
Plaats: Stonehouse
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: GL10 3SX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LI-COR
Postadres: St. John's Innovation Centre, Cowley Rd
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: CB4 0WS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MP Biomedicals SARL
Postadres: Parc d'Innovation BP50067, Rue Geiler de Kaysersberg
Plaats: Illkirch
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 67402
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: New England Biolabs
Postadres: 75-77 Knowl Piece
Plaats: Hitchin
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SG4 0TY
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Newmarket Scientific
Postadres: 9-10 Rosemary House, Lanwades Business Park
Plaats: Newmarket, Kennett
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB8 7PN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Promega UK Ltd.
Postadres: Delta House, Chilworth Science Park
Plaats: Southampton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SO16 7NS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sarstedt
Postadres: 36 Mimosa Road
Plaats: Bridge of Weir
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: PA11 3NF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scientific Laboratory Supplies Ltd
Postadres: Wilford Lane Industrial Estate, Ruddington Lane
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: NG11 7EP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Starlab UK Ltd
Postadres: 5 Tanners Drive, Blakelands
Plaats: Milton Keynes
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: MK14 5BU
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stratech Scientific Ltd
Postadres: Cambridge House, St Thomas Place
Plaats: Ely
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: CB74EX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Takara Bio Europe
Postadres: 2 Ave Du President Kennedy, Saint-Germain-en-Laye
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: F-78100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tecrea Ltd
Postadres: 2 Royal College Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NW1 0OH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thistle Scientific Ltd
Postadres: DFDS House, Goldie Road, Uddingston
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: G71 6NZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vector Laboratories Ltd
Postadres: 3 Accent Park, Orton Southgate
Plaats: Peterborough
NUTS-code: UKH11 Peterborough
Postcode: PE2 6XS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 967.79 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The University report quarterly on the spend through the dynamic purchasing system for life science consumables. Between 1 February 2020 and the 30 April 2020, the University have spent GBP 1 400 678 across the suppliers awarded so far on the DPS.

(SC Ref:621712)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Edinburgh Sheriff Court
Postadres: Sheriff Court House, 27 Chambers Street
Plaats: Edinbrugh
Postcode: EH1 1LB
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020