Diensten - 255402-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Lincoln: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-255402

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lincolnshire County Council
Postadres: County Offices, Newland
Plaats: Lincoln
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
Postcode: LN1 1YL
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Peter Lee
E-mail: peter.lee@lincolnshire.gov.uk
Telefoon: +44 1522552863

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lincolnshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.lincolnshire.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supplementary Waste Collection Service in Mablethorpe, Lincolnshire

Referentienummer: DN479861
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The supplier shall provide a supplementary waste collection service on Saturday mornings at Enterprise Road on the Golf Road Industrial Estate in Mablethorpe, Lincolnshire.

This service is for the provision of staff and suitable vehicles/containers for members of the public to attend the site and deposit their household waste into.

The supplier shall need to be able to provide separate vehicles/containers for recyclable waste and residual waste as a minimum.

The supplier shall also recycle or dispose of the waste deposited at the site by members of the public at an appropriate facility.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lincolnshire County Council are looking for expressions of interest from suppliers who are able to provide a supplementary waste collection service on Saturday mornings at Enterprise Road on the Golf Road Industrial Estate in Mablethorpe, Lincolnshire.

This service is for the provision of staff and suitable vehicles/containers for members of the public to attend the site and deposit their household waste into.

The supplier shall need to be able to provide separate vehicles/containers for recyclable waste and residual waste as a minimum.

The supplier shall also recycle or dispose of the waste deposited at the site by members of the public at an appropriate facility.

Expressions of interest shall be submitted via the Pro-Contract portal no later than 3rd July at 14.00.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020